Search


 
 
 
ดร.วีระ สุภะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ คุณวิริยา รัชเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฉัตรวัฏฏ์ ผู้นำตลาดนวัตกรรมจุลินทรีย์เข้มข้นบริสุทธิ์ 100 % จำห...
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำค...
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมแก่งานในด้านอุตสาหกรรมบริการได้เป็นอย่างดี เพรา...
ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในนามของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 25...
ด้วยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ โดยผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจตามความคิดสร้างสรรค์แ...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำหนดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
  View All
  10 กันยายน 2557 - 26 พฤศจิกายน 2557 กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6
  28 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยไม่ติดสัญลักษณ์ “W”
  29 ตุลาคม 2557 พิธีมอบธงคณะ
  31 ตุลาคม 2557 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  2 พฤศจิกายน 2557 - 9 พฤศจิกายน 2557 ลงทะเบียนเรียน
  19 พฤศจิกายน 2557 สัมมนากีฬาไทย
  20 พฤศจิกายน 2557 บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

ทำบุญตักบาตร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

อบรมดำน้ำเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Diving Tourism)

อบรมการเตรียมตัวในการสมัครแอร์โฮสเตส

พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ วิทยาเขตสะพานใหม่

นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10

สานสัมพันธ์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (English Night)

พิธีจับฉลากประกบคู่แข่งขัน นอร์ทกรุงเทพเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ดูงานการท่าเรื่อแห่งประเทศไทย
View All

IEEE
ฐานข้อมูลคอมพิวเตตอร์ และเทคโนโลยี
Pro Quest
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
EBSCOhost
แหล่งรวมฐานข้อมูล หลายหลายสาขาวิชา
logo northbkk
NBU Research
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 

กด Like แฟนเพจ
พบปะพูดคุย
กับชาว NBU

วีดีโอเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม และข้อมูลมหาวิทยาลัย

 

ภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย หาชมที่ไหนไม่ได้

Instagram
 
 

EBSCOhost

ท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Username : northbkk
Password : library

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลำหรับค้นหางานวิจัย EBSCOhost คลิ๊กที่นี่

×