Search


 
 
 
ด้วยสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการเรียนการสอนวิชาในรายวิชา HTM 365 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงองค์ประกอบและการสื่อความหมายของสถาปัตยกร...
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "โครงการอบรมดำน้ำเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Diving Tourism)" ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้...
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่...ใส่ใจประชาธิปไตย ” ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้อ...
ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้า" ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ ห้อง R2406 มหาวิทยาลั...
ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมการเตรียมตัวในการสมัครแอร์โฮสเตส" ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 3 มหาวิท...
“พิธีประดับปีก-ติดบั้ง” นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กล่าวให้โอวาทในพิธี...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำหนดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
  View All
  10 กันยายน 2557 - 26 พฤศจิกายน 2557 กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6
  18 กันยายน 2557 พิธีไหว้ครู
  21 กันยายน 2557 พิธีไหว้ครู (ภาคสมทบ วิทยาเขตรังสิต)
  24 กันยายน 2557 พิธีมอบธงคณะ
  27 กันยายน 2557 นอร์ทกรุงเทพเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10

โครงการความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พิธีเปิด กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6

จับฉลากแบ่งสาย "กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ 2014...

เก็บเส้นทาง ทริปห้าวัด สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วัดไตรมิตรวิทยาร...

ยูโดนานาชาติ นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8

Freshy Day วิทยาเขตสะพานใหม่

Freshy Day วิทยาเขตรังสิต

ประกวดดาวเดือนรอบความสามารถพิเศษ
View All

IEEE
ฐานข้อมูลคอมพิวเตตอร์ และเทคโนโลยี
Pro Quest
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
EBSCOhost
แหล่งรวมฐานข้อมูล หลายหลายสาขาวิชา
logo northbkk
NBU Research
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 

กด Like แฟนเพจ
พบปะพูดคุย
กับชาว NBU

Follow NBU
ติดตามข่าวสาร
ในมหาวิทยาลัย

 

ภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย หาชมที่ไหนไม่ได้

Instagram
 
 

EBSCOhost

ท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Username : northbkk
Password : library

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลำหรับค้นหางานวิจัย EBSCOhost คลิ๊กที่นี่

×