NBU Hilights

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ในโคร…

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC (สะพานใหม่–นนทบุรี) และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจ สู้ภัย COVID-19

ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร…

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC (สะพานใหม่–นนทบุรี) บริจาคเงินสนับสนุนทางการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ทก…

สมัครเรียนหลักสูตรใหม่ การจัดการงานอีเว้นต์ และ คอมพิวเตอร์ศึกษา รับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร

สมัครเรียนหลักสูตรใหม่รับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร ส…

ภาพ Perspective การปรับปรุงพื้นที่การเรียนการสอน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพ Perspective การปรับปรุงพื้นที่การเรียนการสอน ของคณะศิลปศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

รอบรั้ว NBU

วีดีโอ NBU

สัมมนาทางวิชาการ “ยอดดังปังเป็นล้านกับเคล็ดลับการจัดการ Digital Marketing อย่างมืออาชีพ”

การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2564

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ