ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีอุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี
ม.นอร์ทกรุงเทพ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างและแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ดร.สันติ ป่าหวาย ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมพลศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม


ทะเบียนออนไลน์

อีเมล

อีเลิร์นนิง

ประเมินการสอน

ห้องสมุด

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

รอบรั้ว NBU

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ