มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา เริ่มเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2544 เป็น ปีการศึกษาแรก ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้บริหารสถาบันที่ จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางด้านคุณธรรม และวิชาการ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสังคมสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ กลางทางการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆที่ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ใน การดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นเวลานาน ทำให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และมีความชำนาญในการสอนแบบบูรณาการ ที่สามารถดึงเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมการสอน ด้วยความเข้มข้นทางภาษาอังกฤษ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นผู้นำทางด้านวิทยาการในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาที่จะตั้งขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่กอปรไปด้วยคุณธรรม อันได้แก่ จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัยในการทำงาน ตลอดจน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และเป็นผู้ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังส่งเสริม สนับสนุนและทนุ บำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงส่งเสริมให้สถาบันเป็นศูนย์กลางในการ เรียนรู้ การค้นคว้า วิจัย ในศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือกับองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งใน ด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริการสังคม

ปรัชญา

“วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี”

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการศึกษาให้เกิดความ เป็นเลิศและความสากล เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญ ของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันระหว่างประชาคม นอกจาก นั้นยังเน้นการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจของนักศึกษา โดยมุ่ง ให้นักศึกษายึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการศึกษา เพื่อ หล่อหลอมและเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก และเป็นตัวอย่างรวมทั้งเป็นผู้นำที่ดีในการชี้นำสังคมไทย ให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองได้ในที่สุด โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำเอาความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีทุกรูปแบบมาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สาขาวิชาที่เปิดสอนและระบบ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีความเป็นสากลทัดเทียม กับนานาอารยประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักศึกษาและบัณฑิต ในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศรวมถึง สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

อัตลักษณ์

เด่นไอที มีวินัย

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  • ชื่อภาษาไทย : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ม.น.ก.)
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : North Bangkok University (NBU)
  • สีประจำสถาบัน : น้ำเงิน – ขาว
  • ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นไทร

เครื่องหมายประจำสถาบัน

 

โลโก้มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรูปตราเครื่องหมายประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์ 2 ช่อ จากด้านล่างมาที่ด้านข้างทั้งสอง ตรงกลางตราเครื่องหมายเป็นลูกโลกมีวงโคจรวิ่งรอบประสาน พร้อมเปลวไฟ มีตัวอักษร N และ B อยู่กลางหน้าหนังสือ แต่ละด้าน ด้านบนของลูกโลกเป็นแถบ ชื่อภาษาไทย “มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” และด้านล่างเป็นแถบชื่อภาษาอังกฤษ “North Bangkok University” ความหมายของสัญลักษณ์

  • ลูกโลก หมายถึง ความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
  • วงโคจร หมายถึง ความก้าวหน้าของวิทยาการแขนงใหม่
  • หนังสือ หมายถึง แก่นของวิชาการในด้านต่างๆทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดสอน
  • คบเพลิงและเปลวไฟ หมายถึง ความมั่นคงและดวงประทีปที่จะส่องนำทาง และนำความรุ่งโรจน์มาสู่ผู้ศึกษาให้ประสบ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และครอบครัวด้วยคุณธรรม ความรู้ และสติปัญญา
  • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ช่อแห่งเกียรติยศที่ประดับด้วยพลังแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพซึ่งจะผลักดันให้สังคมและประเทศชาติพัฒนา ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง