ข้อมูลการติดต่อ

  • ที่อยู่ : 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
  • โทรศัพท์ : 02-9727200
  • โทรสาร : 02-9727751
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/sq1LyeK42WKQsRQeA

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 450, 451
คณะพยาบาลศาสตร์ 400
คณะศึกษาศาสตร์ 200
 • เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท 201
 • เลขานุการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 330
บัณฑิตวิทยาลัย 502
TESOL 208
สำนักบริการการศึกษา 106
 • แผนกทะเบียนและวัดผล 230, 231
 • แผนกการเงิน 101, 102
 • แผนกสารสนเทศ 220
 • งานโสตทัศนูปกรณ์ 221
 • งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 222
 • แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ 100, 104
สำนักหอสมุด 500
สำนักบริหาร 103, 105
 • งานธุรการ 0, 100
 • แผนกจัดซื้อและพัสดุ 106, 107
 • แผนกอาคารสถานที่ 108, 123
 • ป้อมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 191
สำนักวิจัยและพัฒนา 330
 • แผนกวิจัย 331
 • แผนกพัฒนาการเรียนการสอน 330
สำนักวิชาการและประกันคุณภาพ 240
 • แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 240
 • แผนกมาตรฐานการศึกษา 241
สำนักอธิการบดี 300, 301
 • แผนกทรัพยากรบุคคล 304
 • แผนกบัญชี 308, 309
 • ประชาสัมพันธ์ / กราฟฟิก 302, 303

แผนที่

ข้อมูลการติดต่อ

  • ที่อยู่ : 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
  • โทรศัพท์ : 02-5331000
  • โทรสาร : 02-5331020
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/uXTWWuLZaDGha6FA9

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

คณะนิเทศศาสตร์ 311
 • ห้องสตูดิโอ 313
 • ห้องตัดต่อ 314
 • ห้องวิทยุ 315
คณะศิลปศาสตร์ 430
คณะรัฐศาสตร์ 452
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 340
คณะบริหารธุรกิจ 340
บัณฑิตวิทยาลัย 401
วิทยาลัยนานาชาติ 411
สำนักหอสมุด 530 – 531
สำนักอธิการบดี 301
สำนักบริการการศึกษา
 • แผนกสารสนเทศ 516
 • แผนกการเงิน 110, 111
 • แผนกทะเบียน 113, 115
สำนักบริหาร 0, 101
 • ฝ่ายอาคาร / วิศวกรรมและซ่อมบำรุง 143
 • ฝ่ายภูมิทัศน์ 144
 • ศูนย์หนังสือ 148
สำนักกิจการนักศึกษา
 • แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 555
 • แผนกแนะแนวการศึกษา 131
 • แผนกวินัยและกีฬา 150
 • ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 102
 • แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ 112
รปภ. 192
 • รปภ.ป้อมหน้า 192
 • รปภ.ป้อมกลาง 191
 • รปภ.หอพัก 193

แผนที่

ข้อมูลการติดต่อ

  • ที่อยู่ : 49/178 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทร 0-2589-1133 ต่อ 534