คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Print

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

นายกสภามหาวิทยาลัย
Print

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
Print

ดร.จรูญ อินทจาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
Print

นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

ผศ.ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

ผศ.ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Print

ผศ.ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะผู้บริหาร

1สิทธิพรร

ผศ.ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

อธิการบดี
ดร.ปัทมา

ผศ.ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล

รองอธิการบดีอาวุโส
ดร.นันทนา

ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ดร.ตระกูล

ผศ.ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร

ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดีคณะศิลปศาสตร์
1ผช รองอธิการบดี

อาจารย์ภูริพัฒน์ ประวัติรุ่งเรือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ba66

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
1

ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1GS

รศ.ดร.เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Ns

ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1PSS

ผศ.ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย

คณบดีคณะรัฐศาสตร์
CA

ดร.สุภารักษ์ จูตระกูล

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
it

อาจารย์อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ed66

รศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
1สน กิจการ

ดร.อมรรัตน์ วรรณะ

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
1สน วิจัย

ผศ.ดร.ทรงยศ แก้วมงคล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
1สนหอสมุด

นางสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
สอ

ดร.อรพินธุ์ คุณธรรมนิธิ

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
1สน บริการนักศึกษา

ดร.มนัญชยา ยอแซฟ

ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
วิชาการและประกัน

อาจารย์สรวิศ เฉลิมแสน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รษก ฝ่ายบริหาร

อาจารย์สุวเดช แก้วช่วย

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร