การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2561

เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0”

(Development of Social Innovation to Thailand 4.0)

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

กำหนดระยะเวลาส่งบทความ

วัน / เดือน / ปี การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2561 ลงทะเบียนบทความและชำระเงิน
15 พฤศจิกายน – 31 มกราคม 2561 เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1 มีนาคม 2561 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
30 มีนาคม 2561 วันนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1. กำหนดการ
2. รายชื่อผู้นำเสนอบทความวิจัย

 

ดาวน์โหลดวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2561

1. VOL 2, NO 3 (2561): สายศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 3
2. VOL 2, NO 2 (2561): สายศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 2
3. VOL 2, NO 1 (2561): สายศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 1
4. VOL 1, NO 1 (2561): สายสังคมศาตร์และสหวิทยาการ