การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

(Development of Human Resources to Economics and Digital Society)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ประกาศ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอบทความ

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19  ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น  เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ  ทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี  2563  ในวันศุกร์ที่ 27  มีนาคม 2563   โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. ขอให้นำเสนอบทความของตนเองด้วยโปรแกรม Power Point  พร้อมบันทึกเสียงนำเสนอบทความ โดยให้มีความยาวไม่เกิน 10 นาที  (หน้าแรกมีรูปภาพผู้นำเสนอและประวัติย่อ พร้อมพูดแนะนำตนเอง)

วิธีการบันทึกเสียง : https://youtu.be/w6ifEeKIuzc

2. ส่งไฟล์นำเสนอบทความมาที่ E-mail: nbuconference.ppt@northbkk.ac.th โดยตั้งชื่อไฟล์  ดังนี้  รหัสบทความ_ชื่อ_นามสกุล  เช่น  S0222_แสงดาว_แจ้งเกิด ภายในวันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม พ.ศ. 2563  ก่อนเวลา  12.00 น.

3. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความเรียบร้อยแล้วจะส่งผลการพิจารณากลับไปให้ท่านที่ http://www.northbkk.ac.th/conference/ เพื่อดำเนินการแก้ไข  แล้วขอให้นักวิจัยนำส่งบทความที่ปรับแล้วเข้ามาที่ระบบ  http://www.northbkk.ac.th/conference/  อีกครั้งภายในกำหนด

4. สามารถ Download เกียรติบัตรรับรองการนำเสนอบทความได้ที่  http://www.northbkk.ac.th/conference/

5. กรณีนำเสนอบทความรูปแบบ Poster ไม่ต้องบันทึกเสียงนำเสนอบทความผ่านโปรแกรมPower Point โดยให้ส่ง Poster ตามรูปแบบที่กำหนดทาง E-mail : nbu.conference2019@northbkk.ac.th เพื่อคณะกรรมการจะได้เผยแพร่ Poster ผ่านทางเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ประจำปี 2563 ต่อไป

6. กรณีมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิจัย โทร 0-2972-7200 ต่อ 333

ทั้งนี้หากท่านไม่ส่งไฟล์นำเสนอบทความภายในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และบทความจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน  Conference  Proceedings

เข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ : 

  • 1. ผู้วิจัยต้องชำระค่าลงทะเบียนก่อนจึงจะส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
  • 2. สำหรับผู้ที่นำเสนอบทความในรูปแบบ Poster Presentation มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดพิมพ์ Poster ค่าเช่าบอร์ดและค่าติดตั้ง เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท โดยสามารถชำระพร้อมทั้งแนบใบ Pay in ในระบบลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ก.พ. 63
  • 3. นักวิจัยกรุณาส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ Word และ pdf พร้อมทั้งแนบแบบแก้ไขบทความที่ดำเนินการแก้ไขเป็น ไฟล์ Word ในระบบ http://www.northbkk.ac.th/conference/ ให็เรียบร้อยภายในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2563 เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล” (Development of Human Resources to Economics and Digital Society) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

เวลา การดำเนินงาน
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณโถง ชั้น 2
10.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2563
โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
09.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/วิชาการ ) แยกตามห้อง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/วิชาการ )  แยกตามห้อง (ต่อ)

 

กำหนดระยะเวลาส่งบทความ

วัน / เดือน / ปี การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2563 ลงทะเบียนและชำระเงินการนำเสนอบทความ
15 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผลการพิจารณา
1 มีนาคม 2563 ผู้นำเสนอส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไข
27 มีนาคม 2563 วันนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 

สาขาที่เปิดรับ

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สังคมศาสตร์
3. ศึกษาศาสตร์
4. สหวิทยาการ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

1. ผู้เข้าร่วม 300 บาท
2. นักวิจัย 2,500 บาท
3. นักศึกษา 2,000 บาท
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 1,500 บาท

 

การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน

อาจารย์นิษรา พรสุริวงษ์ หรืออาจารย์ยุวดี  ชูจิตต์
– อีเมล์ nbu.conference2019@northbkk.ac.th
– โทรศัพท์ 0970696552
– โทรสาร 0-2972-7751
– มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขที่ 6/999  ซ.พหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220