การประชุมวิชาการระดับชาติ แบบ ONLINE

การวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NCAR NBU)ประจำปี 2565 “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”
(Disruptive Innovation)

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

หลักการและเหตุผล

โควิดเข้ามาช่วย Disrupt อะไรได้หลายอย่าง ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี การใช้ชีวิต บริบทของโลกและสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับดิจิทัลการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะทำให้เกิดความท้าทายที่ไม่คาดคิด คนรุ่นใหม่แสดงการเติบโตด้าน “Adaptability & Resilience” หรือความกระตือรือร้นในการปรับตัวและความยืดหยุ่น หรือแนวโน้มการฟื้นตัวกลับมาจากสถานการณ์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอาทิเช่น มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์โรคระบาด มีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และสามารถสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ ๆ ได้สำเร็จทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือการกระโจนเข้าสู่โลกออนไลน์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Autonomous Vehicles, FinTech (Financial Technology), Hyperloop, SolarCity, Web-based Phone Calls, Automation and Robotic in Manufacturing และที่สำคัญการพัฒนา Quantum Innovation & Technology ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ในทุกภาคส่วนเกิดปัญหาเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความเป็นปัจเจกที่สูงขึ้น พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่สอดรับการการเปลี่ยนแปลง เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ที่เราไม่คุ้นชินและยากต่อการรับมือที่สำคัญภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคมจำเป็นจะต้องเตรียมความความพร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยและที่สำคัญคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณะรับทราบและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนหนึ่งมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์/นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลาย กระตุ้นนักวิชาการให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะกัลยาณมิตรยังประโยชน์ทั้งนักวิจัยมือใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายอื่น ๆ ในอนาคต ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ให้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2565  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้แก่นักวิชาการทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิทยานิพนธ์
 2. 2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในหมู่นักวิชาการและนักวิจัย
 3. 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในด้านวิจัยและด้านวิชาการ

สาขาที่เปิดรับ

 1. – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. – สังคมศาสตร์
 3. – ศึกษาศาสตร์
 4. – สหวิทยาการ

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 300 คน ได้แก่

กลุ่มผู้นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ

 1. – นักวิชาการและนักวิจัย จำนวน 50 คน
 2. – นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก จำนวน 150 คน

กลุ่มผู้เข้าร่วมฟังการเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ

 1. – นักวิชาการ และนักวิจัย จำนวน 50 คน
 2. – นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก จำนวน 50 คน

กำหนดระยะเวลาส่งบทความ

วัน/เดือน/ปี การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2565 ลงทะเบียนนำเสนอบทความ
15 พฤศจิกายน -31มกราคม 2565 เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ
15 มกราคม  – 15 กุมภาพันธ์  2565 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20  กุมภาพันธ์  2565 แจ้งผลการพิจารณา
1 มีนาคม 2565 ผู้นำเสนอส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไข
25 มีนาคม 2565 วันนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 • – นักวิจัย/นักศึกษา 3,000 บาท
 • – นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2,500 บาท
 • – ผู้เข้าร่วม 300 บาท

การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน

 • – อาจารย์นิษรา พรสุริวงษ์ หรืออาจารย์ยุวดี  ชูจิตต์
 • – อีเมล์ nbu.conference2022@northbkk.ac.th
 • – โทรศัพท์ 0-2972-7200 ต่อ 333
 • – โทรสาร 0-2972-7751
 • – มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขที่ 6/999  ซ.พหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220