การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

(Development of Human Resources to Economics and Digital Society)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ : ผู้วิจัยต้องชำระค่าลงทะเบียนก่อนจึงจะส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดระยะเวลาส่งบทความ

วัน / เดือน / ปี การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2563 ลงทะเบียนและชำระเงินการนำเสนอบทความ
15 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผลการพิจารณา
1 มีนาคม 2563 ผู้นำเสนอส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไข
27 มีนาคม 2563 วันนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 

สาขาที่เปิดรับ

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สังคมศาสตร์
3. ศึกษาศาสตร์
4. สหวิทยาการ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

1. ผู้เข้าร่วม 300 บาท
2. นักวิจัย 2,500 บาท
3. นักศึกษา 2,000 บาท
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 1,500 บาท

 

การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน

อาจารย์นิษรา พรสุริวงษ์ หรืออาจารย์ยุวดี  ชูจิตต์
– อีเมล์ nbu.conference2019@northbkk.ac.th
– โทรศัพท์ 0-2972-7200 ต่อ 333
– โทรสาร 0-2972-7751
– มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขที่ 6/999  ซ.พหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220