การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2564 คร้ังที่ 3

(NCAR NBU : National Conference in Applied Research)

“วิถีชีวิตใหม่ในสังคมเปลี่ยนแปลง”
(New Way of Life in a Changing Society)

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

กำหนดระยะเวลาส่งบทความ

วัน / เดือน / ปี การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2564 ลงทะเบียนและชำระเงินการนำเสนอบทความ
15 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการพิจารณา
1 มีนาคม 2564 ผู้นำเสนอส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไข
26 มีนาคม 2564 วันนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 

สาขาที่เปิดรับ

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สังคมศาสตร์
3. ศึกษาศาสตร์
4. สหวิทยาการ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

1. บุคคลทั่วไป 2,800 บาท
2. นักศึกษาสถาบันอื่น 2,400 บาท
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2,000 บาท
4. ผู้เข้าร่วม 500 บาท

กรณีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้ร่วมงานจะต้องชำระค่าจัดทำและค่าติดตั้งอีก 1,000 บาท

 

การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน

อาจารย์นิษรา พรสุริวงษ์ หรืออาจารย์ยุวดี  ชูจิตต์
– อีเมล์ nbu.conference@northbkk.ac.th
– โทรศัพท์ 0970696552
– โทรสาร 0-2972-7751
– มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขที่ 6/999  ซ.พหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220