ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช (นายกสภา)

 • อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
 • (ข้าราชการเกษียณ) ที่ปรึกษาอธิการบดีและอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ (อุปนายกสภา)

 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อดีตนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)
 • กรรมการบริหารของ สสอท.

รศ.ดร.คุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์

 • รบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รศ.ดร.บรรเลง ศรนิล

 • อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

 • อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง

 • อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

 • อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.จินดา ขันทอง

 • อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

 • อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อดีตกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ผศ.ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

 • อดีตอาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร

 • คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง

อธิการบดี

ศ.ดร.จรินทร์ ธานีรัตน์

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

ผศ.ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ชัยวุฒิ จันมา

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ดร.สุภารักษ์ จูตระกูล

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ

ดร.เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ดร.อรพินธุ์ คุณธรรมนิธิ

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

อาจารย์นวลอนงค์ แย้มขยาย

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ดร.อมรรัตน์ วรรณะ

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา