ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

ที่อยู่ : 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ : 02-9727200
โทรสาร : 02-9727751

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

บัณฑิตวิทยาลัย  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 503
อาจารย์ 503
เจ้าหน้าที่ธุรการ 502
   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 459
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 453
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 452
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 454
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 452
หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ 452
อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 455
ธุรการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 450 - 451
   
คณะบริหารธุรกิจ  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 444
หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 414
หัวหน้าสาขาการจัดการ 405
หัวหน้าสาขาการเงิน 411
หัวหน้าสาขาการบัญชี 404
หัวหน้าสาขาการตลาด 408
อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 406 - 410
ธุรการคณะบริหารธุรกิจ 400
ห้อง Copy Print 204
   
สำนักอธิการบดี  
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี  
เลขานุการอธิการบดี 321, 323
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 322
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการนักศึกษา
320
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 305
เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยาการบุคคล 304
แผนกประชาสัมพันธ์ / กราฟฟิก 302, 303
ธุรการสำนักอธิการบดี 330
   
สำนักวิชาการ  
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 242
หัวหน้าแผนกทะเบียน 232
เจ้าหน้าที่ทะเบียน 230 - 231
แผนกมาตรฐานการศึกษา 241
แผนกให้คำปรึกษา 215
ธุรการสำนักวิชาการ 240
   
สำนักบริหาร  
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร 111
หัวหน้าแผนกการเงิน 102
เจ้าหน้าที่การเงิน 101
แผนกจัดซื้อและพัสดุ 106 - 107
งานธุรการ 0, 100
ธุรการสำนักบริหาร 103 - 105
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ 123, 108
ป้อมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 191
   
สำนักกิจการนักศึกษา  
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 143
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 142
หัวหน้าแผนกวินัยและกีฬา 190
แผนกวินัยและกีฬา 146
หัวหน้าแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 145
แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ 100, 104
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 186
ธุรการแผนกแนะแนว 140, 141
ธุรการสำนักกิจการนักศึกษา 144
   
สำนักวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 334
แผนกวิจัย 331
แผนกพัฒนาการเรียนการสอน 333
อาจารย์สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา 332
ธุรการสำนักวิจัยและพัฒนา 330
   
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 343
   
แผนกบัญชีและการเงิน  
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน 307
เจ้าหน้าที่บัญชี 308 - 309
   
สำนักหอสมุดและสารสนเทศ  
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ 501
หัวหน้าบรรณารักษ์ 500
อาจารย์บรรณารักษ์ 502
หัวหน้าแผนกสารสนเทศ (MIS) 220
โปรแกรมเมอร์ 220
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 221
เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ 222
   
อื่นๆ  
ร้านสหกรณ์ 163
ห้องพยาบาล 164
สโมสรนักศึกษา 186
สต๊อก 196
ประชาสัมพันธ์ 0, 100
ห้องประชุมอัมรินทร์ 234
ห้องประชุม 1 1311 317
ห้องประชุม 2 1316 342
ห้องควบคุม ห้องเอราวัณ 192มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-5331000
โทรสาร : 02-5331020

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักอธิการบดี  
เลขานุการ 301
ฝ่ายการเงิน 110,111
หัวหน้าการเงิน 114
สำนักวิชาการ
ฝ่ายทะเบียน 113, 115
หัวหน้าทะเบียน 117
   
สำนักบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร 118
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหาร 116
ฝ่ายอาคาร / วิศวกรรมและซ่อมบำรุง 143
ฝ่ายภูมิทัศน์ 144
ศูนย์หนังสือ 148
ห้องพัสดุ 149
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 0, 101
   
สำนักกิจการนักศึกษา
แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 555
แผนกแนะแนวการศึกษา 131
แผนกวินัยและกีฬา 150
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 102, 104
แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ 112
   
รปภ.
รปภ.ป้อมหน้า 192
รปภ.ป้อมกลาง 191
รปภ.หอพัก 193
   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะบริหารธุรกิจ
ธุรการ 340
โต๊ะอาจารย์ 203
คณบดี 341
   
คณะนิเทศศาสตร์
ธุรการ 311
ห้องตัดต่อ 314
ห้องสตูดิโด 313
ห้องวิทยุ 315
คณบดี 332
   
สำนักหอสมุดและสารสนเทศ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 530 - 531
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 2 533 - 534
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 3 543 - 544
สำนักงานหอสมุด 535 - 538
แผนกสารสนเทศ (MIS) 518 - 520
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ 542
ห้องมินิเธียร์เตอร์ 545
ห้องพักประธานชั้น 5 548
หลังห้องปทุมรัตน์ 547
ห้องเวทีปทุมรัตน์ 549
ห้องควมคุมเสียง ห้องปทุมรัตน์ 546
   
ห้องคุมสอบกรรมการกลาง
ชั้น 6 อาคาร 2 360
ชั้น 4 อาคาร 2 470
   
บัณฑิตวิทยาลัย
ธุรการ 401
อาจารย์ 402
คณบดี 405
   
วิทยาลัยนานาชาติ
ธุรการ 410
เลขานุการ 411
รองคณบดี 415
คณบดี 416
อาจารย์ 417, 418
   
คณะศิลปศาสตร์
ธุรการ 430
เลขานุการ 432
หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 303
หัวหน้าสาขาภาษาจีนธุรกิจ 442
หัวหน้าสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 441
หัวหน้าสาขาธุรกิจการบิน 446
หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป 468
อาจารย์ 441, 447, 466, 467
คณบดี 439
   
คณะรัฐศาสตร์
ธุรการ 452
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 460
หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ 462
คณบดี 459
   
อื่นๆ
ร้านกาแฟ 523