มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดสอนระดับปริญญาตรี – โท – เอก ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตรังสิต

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ในสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ เป็นต้น
 2. มีประสบการณ์การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนานาชาติจีน หรือการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เช่น งานแผน งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร
 3. มีผลงานวิจัย หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 4. มีความสามารถอ่าน-พูด-เขียน ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป เช่น งานบุคคล งานสภามหาวิทยาลัย งานประชุม
  งานสารบรรณ เป็นต้น
 3. มีประสบการณ์การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป เช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดทำแผนงาน งานมาตรฐานการศึกษา และการประสานงานกับ สป.อว. เป็นต้น
 3. มีประสบการณ์การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป เช่น งานวิจัย งานพัฒนาการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ เป็นต้น
 3. มีประสบการณ์การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหาร

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป เช่น งานดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ งานด้านการซ่อมบำรุง งานดูแลหอพักนักศึกษา และงานจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น
 3. มีประสบการณ์การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาพยาบาล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 2. ตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย (ถ้ามี)
 3. มีประสบการณ์การสอนวิชาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่น

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (TESOL)
 2. ตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย (ถ้ามี)
 3. มีคะแนน TOEIC มากกว่า 600 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 4. มีประสบการณ์การสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
 2. ตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย (ถ้ามี)
 3. มีประสบการณ์การสอนบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
  การตลาดดิจิทัล
 2. ตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย (ถ้ามี)
 3. มีประสบการณ์การสอนการตลาดดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
  การบริหารการศึกษา
 2. มีประสบการณ์การสอนและการควบคุมคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 3. มีผลงานวิจัย หรือตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง เว็บโปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโปรแกรมเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา Web Application ด้วย PHP, CSS, Java script, jQuery หรือภาษาอื่น ๆ ได้
 3. มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจใน UX, UI รวมทั้งการออกแบบ Relational Database และคำสั่ง SQL

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบนิเทศศิลป์
  ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator และIn Design ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ และเลือก Mood & Tone ได้อย่างเหมาะสม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม รับเช็ค วางบิล ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ งบทดลองได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และติดตามหนี้ค้างชำระ
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office ในระดับดี
 3. มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียน ธุรการ ในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง อาจารย์แนะแนวการศึกษา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์งานด้านการตลาดและการขาย
 3. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 4. มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 2. มีความสามารถอ่าน-พูด-เขียน ภาษาจีนได้ดี
 3. มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศจีน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และการจัดสถานที่ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล สำนักอธิการบดี

 • วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
 • วิทยาเขตรังสิต 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
 • โทร. 02-972-7200 ต่อ 304-306 โทรสาร 02-9727751 E-mail personnel@northbkk.ac.th