รายละเอียดหลักสูตร
         
 
หลักสูตรที่เปิดสอน

   ระดับปริญาเอก             ระดับปริญญาโท

   ระดับประกาศนียบัตร

 

 


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S.IT.)

       ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน และถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสารและการใช้งานต่างๆทั้งในองค์กร ภาครัฐ และเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในปัจจุบันและความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

       วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนองต่อความขาดแคลนผู้ชำนาญด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะผู้บริหารโครงการเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ และผู้บริหารที่สนใจและเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • เพื่อนำความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับงานและเสริมสร้างศักยภาพในด้านการทำงานของสาขาต่างๆทั้งภาครัฐและธุรกิจโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง

 

 

  
 

Copyright 2017 : North Bangkok University. All Right Reserved.