พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 1. กำหนดการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  1.1 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-17.00 น. : ฝึกซ้อม
  1.2 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00-21.30 น. : งานเลี้ยงราตรี-น้ำเงินขาว
  1.3 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-11.00 น. : ถ่ายภาพหมู่
  1.4 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. : พิธีประสาทปริญญาบัตร
 2. การรายงานตัวเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
  2.1 กำหนดการรายงานตัว : วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
  2.2 วิธีการรายงานตัว : รายงานตัวออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.northbkk.ac.th/graduation
 3. ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
  3.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ www.northbkk.ac.th/graduation
  3.2 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำให้ครบถ้วน
  3.3 กรอกข้อมูลการรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
  3.4 สั่งจองชุดครุยและภาพถ่ายรับปริญญา
  3.5 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 และส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์ payment@northbkk.ac.th หรือโทรสาร. 0-2972-8487
  3.6 การรับชุดครุย สามารถเลือกรับชุดครุยล่วงหน้าได้ ณ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้นใต้ดิน ห้อง B2 และ B3 หรือในวันฝึกซ้อม
  – รอบที่ 1 : วันที่  2-4 กุมภาพันธ์ 2567
  – รอบที่ 2 : วันที่  9-11 กุมภาพันธ์ 2567
  – รอบที่ 3 : วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567

  3.7 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างได้ที่ แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง เพื่อนำส่งให้นายจ้างประเมิน และนำส่งคืนมหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา ณ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 5 วิทยาเขตรังสิต

 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2567 หากเลยกำหนดการดังกล่าว ถือว่าท่านยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ หลังจากนี้ได้ โดยติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วิทยาเขตสะพานใหม่ ดังนี้
  –  ข้อมูลการชำระเงิน แผนกการเงิน อาคารเรียน 1 ชั้น 1 โทร. 0-2972-7200 ต่อ 101-103
  –  ข้อมูลส่วนบุคคล แผนกทะเบียน อาคารเรียน 1 ชั้น 1 โทร. 0-2972-7200 ต่อ 230-231
  –  ข้อมูลชุดครุยและภาพถ่าย แผนกจัดซื้อและพัสดุ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 โทร. 0-2972-7200 ต่อ 106-107