มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ” ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU ณ ห้องประชุมโกเมศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โอกาสนี้ ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วย