ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ปกน.6) ณ ห้องประชุมบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

การอบรมในวันแรกได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท่าน ดร.โฆสิต สุวินิจจิต อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อาจารย์ ดร.นิรันทร์ ภิรมย์ลาภา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และอดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อาจารย์ภัสร์พรรณ อนุชาติไชย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และ ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในด้านต่างๅ

โอกาสนี้มี อาจารย์ณัฐพันธ์ ดู่ขึ่ง หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง และรองประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ช่วย (คณะพี่เลี้ยง) อาทิ อาจารย์ภัสร์พรรณ อนุชาติไชย ปกน.1 คุณก้องเกียรติ พูลเกิด ปกน.2 คุณสุทธินันท์ วัตระดี ปกน.3 คุณสาวสุภาวดี เวทวงษ์ ปกน.4 คุณเศวตฉัตร อัคร ปกน.5 ร่วมให้การต้อนรับและให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ ปกน.6 ในครั้งนี้