สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1″ จากการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน นำโดยนายพัชช์ฐณณท์ เจริญเปี่ยม นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย นายณรงศ์ชัย ยุพาพิน อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 และ นายนิธิพล อัมระนันท์ สโมสรนักศึกษาฝึกหัด ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ พร้อมทั้งให้น้องๆได้แสดงศัยกภาพของการผู้นำนักศึกษาโดยการนำเสนอผลงาน ซึ่งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Project จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยมี รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1” เป็นกิจกรรมการรวมพลังสร้างเครือข่ายนักศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ตระหนักถึงบทบาทของรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง วันที่ 13 -17 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี