คนไทยให้ความสำคัญกับวันตรุษจีนลดลง โดยมีเพียงร้อยละ 11.9 ที่เห็นว่าเทศกาลตรุษจีนมีความสำคัญมาก และร้อยละ 32.7 เห็นว่ามีความสำคัญค่อนข้างมาก ในขณะที่ความตั้งใจในการซื้อของมีแนวโน้มว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยร้อยละ 30.2 คิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,100 คน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า

  • คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีเชื้อสายแต้จิ๋วมากที่สุดร้อยละ 49.1 รองลงมา ไหหลำ ร้ยอละ 11.5 ฮกเกี๋ยน ร้อยละ 9.9 แคะ ร้อยละ 8.6 อื่น ๆ ร้อยละ 1.1 และไม่แน่ใจ/ไม่ทราบร้อยละ 19.8
  • ประเด็นสำคัญเมื่อนึกถึงเทศกาลตรุษจีน พบว่า ส่วนใหญ่คิดถึงอั๋งเปา/แต๊ะเอีย มากที่สุดร้อยละ 68.6 รองลงมาไหว้เจ้า/บรรพบุรุษ ร้อยละ 58.6 การแต่งกายใสชุดสีแดง ร้อยละ 50.3 เป็นการรวมญาติ ร้อยละ 44.2 การเชิดสิงโต เชิงมังกร แป๊ะยิ้ม ร้อยละ 40.1 วันหยุด ร้อยละ 32.8 อื่นๆ ร้อยละ 0.1
  • การให้ความสำคัญของเทศกาลตรุจีน พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสำคัญค่อนข้างน้อย ร้อยละ 33.3 รองลงมาค่อนข้างมาก ร้อยละ 32.7 มีความสำคัญน้อยร้อยละ 22.1 และเห็นว่ามีความสำคัญมากเพียงร้อยละ 11.9
  • การประกอบพิธีกรรม พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 30.9 จะไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ร้อยละ 30.9 รองลงมาไหว้เจ้า ร้อยละ 13.7 ไหว้บรรพบุรุษ ร้อยละ 12.9 และไม่แน่ใจร้อยละ 12.9 ส่วน ร้อยละ 29.5 จะไม่ไหว้อะไรเลย
  • เหตุผลสำคัญในการประกอบพิธีไหว้เจ้าพบว่า เห็นว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีน/ไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด ร้อยละ 44.2 รองลงมาเห็นว่าเป็นประเพณีของคนจีนทีปฏิบัติสืบทอดกันมากตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตา ยาย ร้อยละ 33.0 เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ร้อยละ 22.3 อื่นๆ ร้อยละ 0.5
  • ความตั้งใจในการใช้จ่ายเพื่อการซื้อของไหว้ พบว่าร้อยละ 54.2 ตั้งใจว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ร้อยละ 30.2 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และ ร้อยละ 0.9 จะใช้จ่าลดลง
  • ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 1,001 – 2,000 บาท ร้อยละ 36.2 รองลงมามีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 2,001 – 3,000 บาท มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาทร้อยละ 22.0 และต่ำกว่า 1,000 บทร้อยละ 14.5