ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนทนายวิชาชีพในการจัดการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และร่วมกันพัฒนางานวิชาการในประเด็นที่มีความน่าสนใจ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป