จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 1,000 ตัวอย่าง พบว่า

  1. คนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 40.7 มีความเชื่อเรื่องกรรมดี-กรรมชั่ว ค่อนข้างมาก ร้อยละ 39.9 มีความเชื่ออยู่ในระดับมาก ร้อยละ 14.5 เชื่อค่อนข้างน้อย และ ร้อยละ 4.9 ไม่เชื่อเลย
  2. การทราบความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชา พบว่า ร้อยละ 62.9 ทราบเป็นอย่างดี ร้อยละ 32. 5 ทราบบ้าง และร้อยละ 4.6 ไม่ทราบเลย
  3. ความสำคัญของวันมาฆบูชา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.6 ตอบว่าสำคัญค่อนข้างมาก ร้อยละ 31.8 สำคัญมาก ร้อยละ 26.5 ค่อนข้างน้อย และร้อยละ 7.1 สำคัญน้อย
  4. ความตังใจไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันมาฆบูชา ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.1 ตอบว่าไปแน่นอน ร้อยละ 25.5 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 16.4 ตอบว่าไม่ไปแน่
  5. บุคลที่จะไปร่วมทำบุญด้วย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.9 จะไปกับสามี/ภรรยา/คู่รัก ร้อยละ 39.4 ไปกับญาติพี่น้อย ร้อยละ 34.4 ไปกับลูกหลาน ร้อยละ 17.5 ไปกับเพื่อน และอื่นๆ ร้อยละ 3.0
  6. การพิจารณาสถานที่ทำบุญ (วัด) พบว่า ร้อยละ 74.6 พิจารณาจากวัดใกล้บ้าน ร้อยละ 17.6 พิจารณาจากวัดที่คุ้นเคย ร้อยละ 4.1 วัดที่มีชื่อเสียง ร้อยละ 3.6 พิจารณาจากวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆ และอื่นๆ ร้อยละ 0.1
  7. กิจกรรมทางศาสนาที่ตั้งใจจะทำในวันมาฆบูชา ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.7 ตั้งใจจะไปเวียนเทียนที่วัด ร้อยละ 56.9 ทำบุญตักบาตร ร้อยละ 42.5 สวดมนต์ ร้อยละ 28.9 เข้าวัดพังธรรมเทศนา ร้อยละ 28.6 รักษาศีลถือศีล ร้อยละ 25.9 นั่งสมาธิ ร้อยละ 21.8 ปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ ร้อยละ 18.0 ลดละเลิกอบายมุข ร้อยละ 18.0 ตั้งใจทำทานแก่ผู้ยากไร้ และอื่น ๆ ร้อยละ 0.2