นอร์ทกรุงเทพโพล” North Bangkok Poll ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตอบรับกระแสสังคม ในเรื่องความเชื่อและปีชง จากจำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 1,500 คน ช่วงอายุระหว่างต่ำกว่า 18 ปี ถึง 58 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ

ผลการสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 53.1 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.1 เป็นเพศชาย และร้อยละ 1.9  เป็น LGBTQIA+

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 28.4 มีอายุ 26-33 ปี ร้อยละ 24.6 มีอายุ 34-41 ปี ร้อยละ 14.9 มีอายุ 42-49 ปี ร้อยละ 14.9 มีอายุ 42-49 ปี ร้อยละ 10.9 มีอายุ 23-25 ปี ร้อยละ 9.0 มีอายุ 18-22 ปี ร้อยละ 5.0 มีอายุ 50-57 ปี ร้อยละ 4.5 มีอายุ 58 ปี ขึ้นไป และร้อยละ 2.7  มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 24.0 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 18.7 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.5 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ13.1 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ร้อยละ 12.3 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 9.0 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตปริมณฑล ร้อยละ 5.0 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก และร้อยละ 4.5 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันตก

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 87.3 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 8.2 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3.0 ศาสนาคริสต์ และร้อยละ 0.1  ไม่นับถือศาสนา

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 70.2 เคยได้ยินและรู้ความหมายของปีชง ร้อยละ 25.7 เคยได้ยินและแต่ไม่รู้ความหมายของปีชง และร้อยละ 4.1 ไม่เคยได้ยิน

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 15 มีความเชื่อเรื่องปีชง ร้อยละ 34.8 เฉย ๆ เรื่องปีชง ร้อยละ 26.8 ค่อนข้าง เชื่อเรื่องปีชง ร้อยละ 10.8 ไม่ค่อยเชื่อ เรื่องปีชง ร้อยละ 10.9 ไม่เชื่อเรื่องปีชง และร้อยละ 1.7 ไม่มีคำตอบ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 39.2 เคยแก้ปีชง และร้อยละ 60.8 ไม่เคยแก้ปีชง

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 53.5 มีวิธีในการแก้ปีชงโดยการตักบาตร ทำบุญ ทำสมาธิ ถวายผ้าไตร ถวายสังฆทานมาเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 49.4 มีวิธีในการแก้ปีชงโดยเป็นการไหว้เทพเจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ 42.8 มีวิธีในการแก้ปีชงโดยทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ร้อยละ 41.4 มีวิธีในการแก้ปีชงโดยทำบุญโลงศพ ร้อยละ 32.0 มีวิธีในการแก้ปีชงโดยไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา ร้อยละ 27.4 มีวิธีในการแก้ปีชง โดยพกเครื่องราง ร้อยละ 20.1 มีวิธีในการแก้ปีชง โดยบริจาคโลหิต และร้อยละ 0.4 มีวิธีในการแก้ปีชง โดยวิธีอื่น ๆ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 73.2 เคยเสียเงินในการแก้ปีชง และร้อยละ 26.8 ไม่เคยเสียเงินในการแก้ปีชง

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 57.7 เคยเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อแก้ปีชง และร้อยละ 42.3 ไม่เคยเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อแก้ปีชง

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 59.5 เคยได้ยินมูเตลูหรือสายมู และรู้ความหมาย ร้อยละ 31.9 เคยได้ยินมูเตลูหรือสายมู แต่ไม่รู้ความหมาย  และร้อยละ 8.6 ไม่เคยได้ยินมูเตลูหรือสายมู

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 14.8 มีความเชื่อเรื่องมูเตลู  ร้อยละ29.4 ค่อนข้างเชื่อเรื่องมูเตลู ร้อยละ 30.3  เฉย ๆเรื่องมูเตลู  ร้อยละ 11.1 ไม่ค่อยเชื่อเรื่องมูเตลู  ร้อยละ 11.3 ไม่เชื่อเรื่องมูเตลู ร้อยละ 3.1 ไม่ทราบ/ไม่มีคำตอบเรื่องมูเตลู

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 33.9 จะมูเตลูโดยใช้วิธีการดูดวง ร้อยละ 30.1 พกเครื่องรางของขลัง/พระเครื่อง ร้อยละ 26.9 ความเชื่อในสีและเลขมงคล ร้อยละ 26.4 เทพและสิ่งศักด์สิทธิ์ ร้อยละ 23.3 ดูฤกษ์ยาม/วัน/เวลา ร้อยละ 19.7 สะเดาะเคราะห์ ร้อยละ 18.0 ฮวงจุ้ย ร้อยละ 9.1 ผี กุมารทอง แม่ย่านาง ฯลฯ ร้อยละ 0.5 อื่น ๆ และร้อยละ 23.8 ไม่ได้มูเตลูเลย

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 39.9 ปัจจัยที่ทำให้คนไทยพึ่งพาในเรื่องมูเตลู มักเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองถึง ร้อยละ 22.3 เป็นเรื่องสุขภาพ โรคภัย ความปลอดภัย ร้อยละ 10.9 หน้าที่การงาน อาชีพ ตำแหน่ง ร้อยละ 8.7 ความสุข ร้อยละ 7.5 ดูแลคุ้มครองผู้ที่เป็นที่รัก ร้อยละ 5.5 ความรัก/เนื้อคู่ ร้อยละ 3.7 การเรียน/การศึกษา และร้อยละ 1.5   อื่น ๆ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 44.9 ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการประสบความสำเร็จ เช่น การเงิน การงาน ความรัก ร้อยละ 33.7 ความไม่สบายใจและต้องการที่ยึดเหนี่ยว ร้อยละ 9.3 ตามกระแสสังคม ร้อยละ 5.9 สินค้ามู สวยงาม น่าสะสม เก็ง ร้อยละ 0.2 อื่น ๆ ร้อยละ 6.1  ไม่ทราบ/ไม่มีคำตอบ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 38.5 เห็นด้วยที่จะผลักมูเตลู ให้เป็น “ซอฟต์เพาเวอร์” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 12.3 ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 27.9 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยที่ และร้อยละ 21.3 ไม่เห็นด้วย

 

สำรวจโดย : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (นอร์ทกรุงเทพโพล)