ขอแสดงความยินดีกับ นายนิธิพล อัมระนันท์ นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาเป็นบุคคลผู้ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ จากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย