ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญญา อินทนิล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทนักศึกษาพิการ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)