มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณกร ศรีดารานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ” ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 10 และน้องๆสาขาวิชาการบัญชีได้ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 อีกด้วย

การแข่งขันดังกล่าวจัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์