ขอแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้ นางสาววนัสนันท์ แสงงิ้ว สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและสื่อศิลป์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล นักศึกษาหลักสูตรภาคสมทบ เป็นตัวแทนประเทศไทย (WorldSkills Thailand) เข้าร่วมเเข่งขันฝีมือเเรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 สาขากราฟิกดีไซน์ ระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์

และในโอกาสนี้นางสาววนัสนันท์ แสงงิ้ว นักศึกษาตัวแทนประเทศไทย ได้เข้ารับโอวาทจาก ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ก่อนที่จะเดินทางไปในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นี้