มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรทิพย์ แก้วจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เนื่องเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก