ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตันหยง ทองประสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)