คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดโครงการ NBU Startup ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดสร้างสรรค์การผลิตสินค้าและบริการ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆเข้าร่วม อาทิ คณะบริหารธุรกิจ , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล , คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 เดือน ที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ จากผู้ประกอบการ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมได้พบปะเพื่อนต่างคณะ ต่างสาขา ร่วมกันระดมสมองวางแผน รวมถึงฝึกปฏิบัติการผลิตสินค้าและบริการ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ที่คอยดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาในโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Contest 2023 เป็นการนำเสนอแผนธุรกิจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตัดสิน รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษานำไปพัฒนาและต่อยอดได้จริงตในอนาคต ประกอบด้วย

 • รศ.ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 • ดร.กีรติ วงศ์วิสุทธิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • อาจารย์ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง กรรมการผู้จัดการ Strategic Solution International Company Limited

ผลการตัดสินกิจกรรม Pitching Contest 2023 ในโครงการ NBU Startup ครั้งที่ 5 ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ
  • กลุ่มที่ 2 เทียนหอม Hom Hom
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • กลุ่มที่ 11 บานอฟฟี่ Try again
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • กลุ่มที่ 3 ชาผลไม้และชาดอกไม้อบแห้ง Garden Delights
 • รางวัลชมเชย
  • กลุ่มที่ 12 กาแฟ Coffee Mood
  • กลุ่มที่ 15 แอปพลิเคชัน แชร์ท่องเที่ยว Friends share