ชมรมต้นกล้าแห่งความดี The Best Volunteer มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและจุดประทีปเวียนประทักษิณ รอบวิหารจันทรปโชติ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ วิหารจันทรปโชติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต