คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2563 ในงานวันครบรอบสถาปนา 21 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 29 ตุลาคม 2564

ชั้นตรา ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง

ชั้นตรา จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร
 • ดร.มนัญชยา ยอแซฟ
 • อาจารย์สรวิศ เฉลิมแสน
 • อาจารย์พัชรินทร์ ส่วยสิน
 • อาจารย์อัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา
 • ดร.ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ
 • อาจารย์พุทธินันท์ นาคสุข
 • อาจารย์ดุสิตา ปานสุวรรณ
 • อาจารย์จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
 • อาจารย์สุกัญญา ศิริโท
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเดช บุญลือ

ชั้นตรา เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

 • อาจารย์ภูริพัฒน์ ประวัติรุ่งเรือง
 • ดร.สุภาวดี ศิริวัฒน์
 • อาจารย์มะลิวรรณ ช่องงาม
 • อาจารย์พีระยุทธ คุ้มศักดิ์
 • อาจารย์นพัชกร ทองเรือนดี
 • อาจารย์เกรียงศักดิ์ โพยมรัตน์