คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

วิธีการยื่นแบบคำขอกู้

ผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ./กรอ. ให้ปฏิบัติ  ดังนี้

 1. เข้าเวปไซต์กองทุน ฯ www.studentloan.or.th เพื่อลงทะเบียน กำหนดรหัสผ่าน โดยรอผลตรวจสอบจากทะเบียนราษฏร์
 2. Login เข้าระบบในวันถัดไป เพื่อกรอกแบบคำขอบกู้ยืม โดยระบุสถานศึกษา/ระดับการศึกษา/คณะ/ชั้นปี ให้ถูกต้อง สำหรับรหัสนักศึกษา ให้ใช้รหัสที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
 3. ยื่นแบบคำขอกู้ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ให้แผนกทุนการศึกษาฯ
 4. รับการสัมภาษณ์  และประกาศผล เพื่อนัดหมายวันทำสัญญากู้ยืมต่อไป

การทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา ให้ปฏิบัติ  ดังนี้

 1. เปิดบัญชีออมทรัพย์กับ บมจ.กรุงไทย
 2. เข้าฟังการประชุมชี้แจงวิธีการทำสัญญาตาม วัน/เวลาที่สถานศึกษากำหนด
 3. เข้าเว็ปไซต์ www.studentloan.or.th เพื่อพิมพ์สัญญา 2 ฉบับ และให้ผู้ค้ำประกันลงนาม พร้อมเตรียมเอกสารประกอบสัญญาส่งให้สถานศึกษา
 4. ตรวจสอบ  และลงนาม ในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  ตามที่สถานศึกษาพิมพ์ให้
 5. รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม

หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง
 2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของคณะกรรมการตลอดเวลาการกู้ยืม
 3. แจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา และจบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ต่อผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
 4. แสดงตนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
 5. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนด
 6. แสดงตนพร้อมส่งเอกสารตามแบบที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) สาขาใดสาขาหนึ่งก่อนเดือนพฤษภาคม ของปีถัดจากปีที่สำเร็จการศึกษา  หรือเลิกการศึกษา
 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุน ฯ กำหนด

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

 • เอกสารของผู้กู้ยืม ฯ
  1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
  4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน  (ล่าสุด)
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล  (ถ้ามี)
  6. หลักฐานการเก็บชั่วโมงจิตอาสา
 • เอกสารของบิดา และมารดา / ผู้ปกครอง
  1. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา  และมารดา / ผู้ปกครอง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของของบิดา และมารดา / ผู้ปกครอง
  3. สลิปเงินเดือน  (กรณีมีเงินเดือนประจำ)
  4. ใบหย่า  (กรณีบิดา-มารดาหย่าร้างกัน)
  5. ใบมรณะบัตร  (กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต)
  6. กรณีบิดามารดาแยกทางกัน  หรือไม่ได้จดทะเบียน ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว
 • เอกสารของผู้รับรองรายได้
  1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวข้าราชการให้ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิมต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม (ผู้กู้รายเก่า)
  1. สำเนาสัญญากู้ยืมฉบับสุดท้าย  หรือสำเนาแบบยืนยันค่าเล่าเรียน สามารถปริ้นเอกสารจากระบบของผู้กู้ได้
  2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  หน้าแรกที่มีชื่อผู้กู้  และหน้าสุดท้ายที่มีการโอนเงิน  (ถ่ายให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)