ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

ขั้นตอน กำหนดเวลา สถานที่ หมายเหตุ
ภาคเรียนที่ 1/2561
1.ยื่นแบบคำขอกู้ยืม
1.1 นักศึกษา “ปัจจุบัน” และนักศึกษาใหม่ “รหัส61” ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. และกรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้ส่งแบบคำขอกู้ยืม ฯ พร้อมเอกสารแนบที่ครบสมบูรณ์
1.2 นักศึกษา “ปัจจุบัน”  ยื่นกู้ผ่านระบบ E-Student loan
1-30 เม.ย. 61 แผนกทุนการศึกษาฯ อาคาร1 ชั้น 1 ทุกวิทยาเขต
2. ผู้ขอกู้ยืมขอรหัสผ่าน  นักศึกษาใหม่ รหัส 61 1-31 พ.ค. 61 แผนกทุนการศึกษาฯ อาคาร1 ชั้น 1 ทุกวิทยาเขต ขอคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้นศ. มีเจ้าหน้าที่ฯคอยอำนวยความสะดวก
3. นักศึกษาใหม่รหัส 61 ยื่นกู้ผ่านระบบ E-Student loan 1พ.ค.-15 มิ.ย. 61
4. นักศึกษา “ปัจจุบัน”ส่งชั่วโมงจริงอาสา 1 พ.ค. – 30 พ.ค. 61 แผนกกิจกรรม
5. เจ้าหน้าที่จัดสรรและบันทึกกรอบวงเงินของผู้กู้ยืมทุกประเภททุกชั้นปี 16-30 มิ.ย. 61
6. เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ พร้อมทำสัญญา 1-14 ก.ค. 61
7. ยืนยันค่าเล่าเรียน
    7.1  นักศึกษาภาคสมทบ- วิทยาเขตสะพานใหม่ 15 ก.ค. 61 แผนกทุนการศึกษาฯ
    7.2  นักศึกษาภาคปกติ- วิทยาเขตสะพานใหม่ 17-20 ก.ค. 61 แผนกทุนการศึกษาฯ
    7.3  นักศึกษาภาคสมทบ- วิทยาเขตรังสิต 22 ก.ค. 61 อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
    7.4  นักศึกษาภาคปกติ- วิทยาเขตรังสิต 23-26 ก.ค. 61 อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
    7.5  นักศึกษาภาคสมทบ- ศูนย์นนทบุรี 5 ส.ค. 61 อาคาร 2 ชั้น 7 ศูนย์นนทบุรี
8.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และจัดเรียงตามเลขที่สัญญา/ใบยืนยันค่าเล่าเรียน 15 ก.ค.-10 ส.ค.61 รับเอกสารพร้อมตรวจสอบเอกสาร
9.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบลงทะเบียนยืนยันค่าเล่าเรียนผ่านระบบ E-Student loan เพื่อยืนยันข้อมูลจำนวนเงินกู้ยืมต่อธนาคารกรุงไทย 1-20 ส.ค. 61 ผ่านขั้นตอนที่ 7แล้วสามารถทยอยบันทึกในระบบ E-student loan
10.  ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา/ใบยืนยันค่าเล่าเรียน 1 ส.ค. – 20 ก.ย. 61 ผ่านขั้นตอนที่ 8แล้วนำเสนอเป็นรอบๆเพื่อลงนาม
11. จัดเรียงเอกสารตามเลขที่ โดยจัดกลุ่มละ 50 ชุด พร้อมใบปะหน้า นำส่งธนาคารกรุงไทย 1 ส.ค. – 20 ก.ย. 61
ภาคเรียนที่ 2/2561
1. นักศึกษา ยื่นกู้ผ่านระบบ E-Student loan 1 ก.ย.-30 ต.ค. 61
2. ยืนยันค่าเล่าเรียน
    2.1  นักศึกษาภาคสมทบ- วิทยาเขตสะพานใหม่ 28 ต.ค. 61 แผนกทุนการศึกษาฯ
    2.2  นักศึกษาภาคปกติ- วิทยาเขตสะพานใหม่ 15-20 พ.ย. 61 แผนกทุนการศึกษาฯ W=9/11/61
    2.3  นักศึกษาภาคสมทบ- วิทยาเขตรังสิต 4 พ.ย. 61 อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
    2.4  นักศึกษาภาคปกติ- วิทยาเขตรังสิต 23-30 พ.ย. 61 อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
    2.5  นักศึกษาภาคสมทบ- ศูนย์นนทบุรี 11 พ.ย.61 อาคาร 2  ชั้น 7 ศูนย์นนทบุรี
3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และจัดเรียงตามเลขที่สัญญา/ใบยืนยันค่าเล่าเรียน 28 ต.ค.-20 พ.ย. 61 รับเอกสารพร้อมตรวจสอบเอกสาร
4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบลงทะเบียนยืนยันค่าเล่าเรียนผ่านระบบ E-Student loan เพื่อยืนยันข้อมูลจำนวนเงินกู้ยืมต่อธนาคารกรุงไทย 1 พ.ย. -10 ธ.ค.61 ผ่านขั้นตอนที่ 3แล้วสามารถทยอยบันทึกในระบบ E-student loan
5.  ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา/ใบยืนยันค่าเล่าเรียน 1 พ.ย. -10 ม.ค.62 ผ่านขั้นตอนที่ 4แล้วนำเสนอเป็นรอบๆเพื่อลงนาม
6. จัดเรียงเอกสารตามเลขที่ โดยจัดกลุ่มละ 50 ชุด พร้อมใบปะหน้า นำส่งธนาคารกรุงไทย 1 พ.ย. -10 ม.ค.62
ภาคเรียนที่ 3/2561
1. นักศึกษา ยื่นกู้ผ่านระบบ E-Student loan 1ม.ค.-20 ก.พ. 62
2. ยืนยันค่าเล่าเรียน
    2.1  นักศึกษาภาคสมทบ- วิทยาเขตสะพานใหม่ 3 ก.พ.62 แผนกทุนการศึกษาฯ
    2.2  นักศึกษาภาคปกติ- วิทยาเขตสะพานใหม่ 7 -14 ก.พ. 62 แผนกทุนการศึกษาฯ W=25/03/62
    2.3  นักศึกษาภาคสมทบ- วิทยาเขตรังสิต 10 ก.พ. 62 อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
    2.4  นักศึกษาภาคปกติ- วิทยาเขตรังสิต 16 – 22 ก.พ. 62 อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
    2.5  นักศึกษาภาคสมทบ- ศูนย์นนทบุรี 17 ก.พ. 62 อาคาร 2  ชั้น 7 ศูนย์นนทบุรี
3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และจัดเรียงตามเลขที่สัญญา/ใบยืนยันค่าเล่าเรียน 3 ก.พ.- 28 ก.พ.62 รับเอกสารพร้อมตรวจสอบเอกสาร
4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบลงทะเบียนยืนยันค่าเล่าเรียนผ่านระบบ E-Student loan เพื่อยืนยันข้อมูลจำนวนเงินกู้ยืมต่อธนาคารกรุงไทย 1-20 มี.ค. 62 ผ่านขั้นตอนที่ 3แล้วสามารถทยอยบันทึกในระบบ E-student loan
5.  ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา/ใบยืนยันค่าเล่าเรียน 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62 ผ่านขั้นตอนที่ 4แล้วนำเสนอเป็นรอบๆเพื่อลงนาม
6. จัดเรียงเอกสารตามเลขที่ โดยจัดกลุ่มละ 50 ชุด พร้อมใบปะหน้า นำส่งธนาคารกรุงไทย 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62