ประวัติสำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 ซึ่งเดิมใช้คำนำหน้าชื่อเป็น“วิทยาลัย” และได้รับการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนประเภทเป็น “มหาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2553 โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้จัดตั้งขึ้นพร้อมการเปิดดำเนินการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 อันประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยสำนักกิจการนักศึกษามีการขยายส่วนงานหรือแผนกตามความเหมาะสมและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารภายในสำนักกิจการนักศึกษา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันของแต่ส่วนงาน   อันประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัด   ดังนี้

 1. แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา โดยมีส่วนงานภายใต้การดูแลแยกออกอีก 1 ส่วนงาน ได้แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของวิหารพระ  ทางด้านทิศตะวันออกของมหาวิทยาลัย  ในปีการศึกษา 2551
 2. แผนกวินัยและกีฬา
 3. แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ
 4. แผนกแนะแนวการศึกษา
 5. งานธุรการ

สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อันได้แก่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีวินัยในการทำงาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เป็นผู้ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อหล่อหลอมและเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งยังเป็นตัวอย่างและผู้นำที่ดีในการชี้นำสังคมให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการดูแลตนเอง การศึกษาด้านอาชีพการทำงาน พัฒนาการด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

สำนักกิจการนักศึกษา ได้พยายามคัดสรรและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษา เพราะงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นงานที่มีสีสัน  สร้างความครึกครื้น  และมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมาก  ดังนั้นสำนักกิจการนักศึกษาจึงเกิดมาพร้อมกับหน่วยงาน

หลักอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันสร้างบัณฑิตให้พร้อมสมบูรณ์แบบ สามารถพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต

ปรัชญา

“ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม  สร้างคุณธรรมนักศึกษา  มีจิตอาสาต่อสังคม  ธำรงศิลปวัฒธรรมไทย”

ปณิธาน

มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษ์วินัย โดยปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม   มีจิตสำนึก มีวินัย  ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  บุคลิกภาพดี  มีความเป็นผู้นำ  รับผิดชอบต่อตนเอง  มีศักยภาพ ในการสร้างงาน  และนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน  สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและส่งเสริมให้บัณฑิตถึงพร้อมด้วยบุคลิกภาพ  ร่างกาย  และจิตใจที่ดี

พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษาบรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  จึงกำหนดพันธกิจของสำนักฯ ดังนี้

 1. ส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพให้แพร่หลาย
 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีพร้อมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 3. ส่งเสริมการทำนุบำรุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและช่วยเหลือสังคม
 5. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีสุขอนามัย
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์สำนักกิจการนักศึกษา

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรม
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง  ตลอดจนฝึกฝนเพื่อความเป็นเลิศและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถพิเศษให้มีโอกาสศึกษาต่อ
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมเพื่อเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ
 5. ส่งเสริมโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักฯ เพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 7. สนับสนุนให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข