สำนักกิจการนักศึกษามีภารกิจและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามโครงสร้าง และดำเนินงานตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย  โดยได้จัดแบ่งสายงานออกเป็น  5  ส่วนงาน  ดังนี้

1)  แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 • งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  มีหน้าที่  วางแผน และดำเนินการตามแผน ตลอดจนการดูแล  ควบคุม และประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   ประสานงานระหว่างนักศึกษา  สถาบัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  อีกทั้งดูแล  ควบคุม  และประสานงานกับสโมสรนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชมรมที่จัดขึ้นภายในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยชมรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรม  ปัจจุบันมีชมรมรวมทั้งหมด    10 ชมรม  โดยแบ่งออกตามลักษณะงานคือ
  • ด้านวิชาการ  เป็นงานที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในเชิงการเพิ่มประสบการณ์ในสายวิชาชีพ  เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะใน
   ชมรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาจะเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
   จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีการจัดตั้งชมคอมพิวเตอร์ ชมรมบัญชี ชมรมการตลาด ชมรม
   ภาษาอังกฤษ  ชมรมการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ชมรมการจัดการ
  • ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดตั้งชมรมเพื่ออนุรักษ์และ
   สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย  โดยมีชมรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
   ชมรมมุสลิม    ชมรมพุทธศาสตร์  ชมรมดนตรีไทย
  • ด้านบำเพ็ญประโยชน์  เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและบุคคลรอบข้าง
   ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม และฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีการ
   จัดตั้งชมรมสร้างสรรค์สังคมชนบท   ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านกีฬา  สนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  มีการฝึกปฏิภาณไหวพริบ และ
   รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  รู้จักแพ้  ชนะ  และการให้อภัย  รวมถึงการยอมรับและเคารพกฎ
   กติกาของสังคม โดยมีการจัดตั้งชมรมเทควันโด  ชมรมหมากกระดาน
  • ด้านนันทนาการ  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยใช้
   เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนพัฒนาความสามารถทางด้านอารมณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะ
   ทำให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกเหนือจากการมีความรู้ความสามารถในเชิง
   วิชาการ โดยจัดให้มีชมรมดนตรีสากล  ชมรมเชียร์
 • งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการปลูกฝัง
  คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ  และค่านิยมที่เหมาะสม
 • การจัดหางาน และงานบริการให้คำปรึกษา  เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  การเรียน  การปรับตัว  ปัญหาครอบครัว  การใช้ชีวิต  เป็นต้น
 • งานสมาคมศิษย์เก่า มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบัน ประสานงานและจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก ตลอดจนการทำบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า เพื่อเป็นการหวนรำลึกถึงเพื่อนเก่า สถาบัน  ตลอดจนครู-อาจารย์ 

2)  แผนกวินัยและกีฬา

แผนกวินัยและกีฬา  ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 • งานวินัย  มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
  สถาบัน สอบสวนกรณีนักศึกษากระทำความผิด หรือก่อเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่นและสถาบัน       และดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของสถาบัน
 • งานกีฬา  มีหน้าที่  ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกีฬาทั้งภายในและ    ภายนอกสถาบัน จัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็น         ผู้ประสานงานด้านสนามฝึกซ้อมกีฬาภายนอก การบริหารจัดการใช้สนามกีฬาภายใน  ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  และจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้ครบสมบูรณ์ รวมถึงวางแผน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา  และให้บริการ/อำนวยความสะดวกในการขอใช้สนามกีฬาจากหน่วยงานภายนอก
 • งานนักศึกษาวิชาทหาร  มีหน้าที่ดูแลและเป็นหน่วยงานกลางสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิชาทหาร
 • งานบริการให้คำปรึกษา  เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น
  การเรียน  การปรับตัว  ปัญหาครอบครัว  การใช้ชีวิต  เป็นต้น

3)  แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ

แผนกทุนการศึกษาและสวัสดิการ  ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 • งานทุนเส้นทางสู่บัณฑิตไอที North Bangkok University มีหน้าที่ในการเขียนโครงการและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติและยกเลิกทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถาบันได้กำหนดขึ้น ตลอดจนการคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจโครงการเส้นทางสู่บัณฑิตไอที North Bangkok University โดยแบ่งเป็น ทุนเรียนดี ทุนกีฬา และทุนความสามารถพิเศษ
 • งานทุนประวัติรุ่งเรือง   มีหน้าที่ในการเขียนโครงการและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจ
  ในการอนุมัติและยกเลิกทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถาบันได้กำหนดขึ้น ซึ่งทุนการศึกษาประวัติรุ่งเรือง จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษาละ 1  ทุน  มูลค่าทุนละ  100,000  บาท
 • งานทุนนอร์ทกรุงเทพ มีหน้าที่ในการเขียนโครงการและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติและยกเลิกทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถาบันได้กำหนดขึ้น ซึ่งทุนนอร์ทกรุงเทพจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เข้ารับทุน  มูลค่าทุนละ  100,000  บาท
 • งานทุนบุคลากร มีหน้าที่ในการเขียนโครงการและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติและยกเลิกทุนการศึกษาตามเงื่อนไขที่สถาบันได้กำหนดขึ้น ซึ่งทุนบุคลากรจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้พิจารณาคัดเลือกมาแล้ว โดยรับทุนการศึกษามูลค่า ทุนละ 30% ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล  มีหน้าที่ในการประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายใหม่ และนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่า โดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของสถาบันที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ และจัดสรรเงินทุนให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น
 • งานการพยาบาลเบื้องต้น มีหน้าที่ในการประสานงานและดูแลการให้บริการ
  ห้องพยาบาลภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นสวัสดิการให้นักศึกษาและบุคลากรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • งานประกันอุบัติเหตุ  มีหน้าที่ในการดำเนินงานและประสานงานเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับวงเงินไม่เกินครั้งละ 6,000  บาท
 • งานประกันสุขภาพ มีหน้าที่เป็นส่วนกลางดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัตรประกันสุขภาพ รวมถึงการประสานงาน
 • งานบริการให้คำปรึกษา  เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น
  การเรียน  การปรับตัว  ปัญหาครอบครัว  การใช้ชีวิต  เป็นต้น

4)  แผนกแนะแนวการศึกษา

แผนกแนะแนวการศึกษา ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบัน เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ซึ่งข้อมูลที่ให้นักศึกษาประกอบด้วย  ข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงการตลาด นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน การปรับตัว โดยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษา
นอกจากนี้ยังมีงานบริการให้คำปรึกษา  เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ
เช่น  การเรียน  การปรับตัว  ปัญหาครอบครัว  การใช้ชีวิต  เป็นต้น

5) งานธุรการ

งานธุรการ  มีหน้าที่หลักในการประสานงาน และจัดทำด้านเอกสาร ข้อมูล หนังสือเข้า และหนังสือออก ทั้งภายในและภายนอกสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อให้เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องจัดระบบ การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เดินหนังสือเวียนภายในสำนักเพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ ดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานตลอดจนทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์   และวัสดุสิ้นเปลือง  รวมทั้งการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ