สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อันได้แก่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีวินัยในการทำงาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เป็นผู้ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อหล่อหลอมและเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งยังเป็นตัวอย่างและผู้นำที่ดีในการชี้นำสังคมให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการดูแลตนเอง การศึกษาด้านอาชีพการทำงาน พัฒนาการด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

 

สำนักกิจการนักศึกษา ได้พยายามคัดสรรและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษา เพราะงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นงานที่มีสีสัน  สร้างความครึกครื้น  และมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมาก  ดังนั้นสำนักกิจการนักศึกษาจึงเกิดมาพร้อมกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันสร้างบัณฑิตให้พร้อมสมบูรณ์แบบ สามารถพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ปฏิทินกิจกรรม