มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภททุนการศึกษาตามคุณลักษณะของผู้ที่มีความประสงค์จะขอทุน

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

1. ทุนประวัติรุ่งเรือง

ทุนประวัติรุ่งเรือง มูลค่า 100,000  บาท  โดยให้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน  ภาคเรียนละ 12,500 บาท  จำนวน  8  ภาคเรียน

2. ทุนการศึกษาเส้นทางสู่บัณฑิตไอที North Bangkok University

 1. ประเภทเรียนดี พิจารณาจากผลการเรียน  ไม่น้อยกว่า 2.25
 2. ประเภทความสามารถพิเศษ พิจารณาจากความสามารถพิเศษ  โดยมีการนำเสนอผลงาน
 3. ประเภทนักกีฬา พิจารณาจากความสามารถด้านกีฬา  โดยผ่านการคัดตัวนักกีฬา

3. ทุนการศึกษาพิเศษ

ทุนการศึกษาพิเศษ มูลค่า 5,000.

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในปีการศึกษา 2558
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2558   ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละประเภททุน
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา

 1. เป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร  โดยนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติเท่านั้น
 2. นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าสูงสุดตามการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียน
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกำหนด โดยพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา
 4. นักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดี
 5. นักศึกษาเลือกเรียนในคณะ / สาขาวิชาที่สนใจได้ ยกเว้น สาขาที่มีการกำหนดคุณสมบัติพิเศษ หรือต้องผ่านการสอบ ข้อเขียน หรือผ่านการสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เลือกเรียนในสาขานั้นๆ ได้

การรายงานตัว

 1. หลักฐานการสมัคร
  1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมการรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
   เอกสารทุกใบลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 2. สถานที่รายงานตัว
  ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อาคาร 1 ชั้น 1 หรืออาจารย์ผู้ดูแลศูนย์รับสมัครทั่วประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุวิมล คงพรหม โทรศัพท์มือถือ 08-5334-2322 

วิทยาเขตสะพานใหม่
6/999 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220    
โทรศัพท์ 0-2972-7200 ต่อ 140-142 โทรสาร 0-2972-7200 ต่อ 185

วิทยาเขตรังสิต
59 หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 10230
โทรศัพท์ 0-2533-1000