สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีหน้าที่หลักคือ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัย และพัฒนาด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาการ ทั้งคุณภาพของงานวิจัยและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การผลิตผลงานการวิจัยและวิชาการ เพื่อให้มีการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ

  1. แผนกวิจัย มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรทางด้านการสอนของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการจัดโครงการอบรม และให้คำปรึกษาในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
  2. แผนกพัฒนาการเรียนการสอน มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนและหลักปฏิบัติในการทำงานให้แก่อาจารย์ใหม จัดนิเทศการสอน ดำเนินการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่อาจารย์ในการจัดทำประมวลรายวิชา แผนการสอน และ มคอ. จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่อาจารย์  จัดทำและปรับปรุงคู่มืออาจารย์ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ส่งเสริมงานบริการวิชาการ

 

ให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย

ให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยให้แก่บุคลากร และนักศึกษาทั้งในด้านของระเบียบวิธี การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ และแปลผลข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อการสรุปผลการวิจัย (คลินิกวิจัย)

แนะนำการทำประมวลรายวิชาและแผนการสอน

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการสอนแก่อาจารย์

แนะนำเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแก่อาจารย์

รวบรวมโครงการด้านการบริการวิชาการ

รวบรวมโครงการต่างๆด้านการบริการวิชาการของแต่ละคณะ และดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกรับทราบ เพื่อให้เข้าร่วมโครงการ