กำลังอัปโหลดงานวิจัย...
งานวิจัยทั้งหมด

THE SITUATION AND TREND OF THAI RICE EXPORTING TO THE UNITED STATES OF AMERICA IN THE YEAR 2020 – 2024
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : สมยศ อวเกียรติ
อ่าน 129 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์

Content creation through UGC Video for promoting traditional snack shops
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 44 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10

A STUDY ON FACTORS OF EDUCATION REVOLUTION IN BASIC EDUCATION SCHOOLS AFFECTED IN LEARNING SKILLS OF LEARNERS IN THE 21st CENTURY
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : เบญจรัตน์ ราชฉวาง
อ่าน 83 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

| ปี 2562 | ผู้วิจัย : Suphot Phuangkamnerd, Prachyanun Nilsook
อ่าน 60 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : 10th BENJAMITRA Network National and International Conference, on Friday 22nd May 2020,North-Chiang Mai University 169 Moo 3 Tambon Nong Kaew, Hang Dong, Chiang Mai Thailand

Needs Assessment of Learning and Innovation Skills in The 21st Century for Students of North Bangkok University
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : วิโรชน์ หมื่นเทพและณัฐพงศ์ วิชัยดิษฐ์
อ่าน 35 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Software Fault Prediction for Cost Estimation in Software Testing and Fixing software Defect Using COCOMO – II Model
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์
อ่าน 25 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10

CREATING DEMOCRATIC CITIZENSHIP FOR YOUNG CHILDREN AS A FOUNDATION FOR A FUTURE SOCIETY WITH ACTIVITIES TO ENHANCE THE EXPERIENCE THROUGH STORYTELLING
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : ธนพร แถวไธสง
อ่าน 29 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10

APPLYING PLICKERS APPLICATIONS TO DEVELOP CLASSROOM PARTICIPATION
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : ณัฐรดา ธรรมเวช
อ่าน 22 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BUSINESS MANAGEMENT STRATEGIES OF ENTREPRENEURS EFFECTING SUCCESS OF DAY SPA IN BANGKOK AREA
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : Rapassa Roung-onnam
อ่าน 26 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : The 10th BENJAMITRA Network National & International Conference North-Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

The Life Planning for the Retirement of Private University Professors
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
อ่าน 28 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10

A CURRICULU OF AN EXTERNAL EDUCATION INSTITUTION
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต ณรงค์ พิมสาร บังอร โกศลปริญญานันท์
อ่าน 21 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2563

LEGAL PROBLEM OF CONTROLLING AIR POLLUTION ON PROMOTION AND CONSERVATION OF NATIONAL ENVIRONMEMTAL QUALITY ACT, B.E. 2535 (FOCUS ON POLLUTION FROM DUST PM 2.5)
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : ;ว่าที่ร้อยโท ดร.
อ่าน 17 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 10

Self-Esteem of the Elderly at Bangkok Metropolitan
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล ปัทมา รูปสุวรรณกุล
อ่าน 12 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่10 วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 2563

FEATURE OF ENGLISH TEACHERS AS PERCEIVED OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE EDUCATIONAL DEPARTMENT, BANGKOK
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : พรณรงค์ สิงห์สำราญ, สมศักดิ์ คงเที่ยง, อมรรัตน์ วรรณะ
อ่าน 12 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 10

Factors Affecting Preparation of Cash Flow Statements for Small and Medium Enterprises in Pathum Thani Province
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 15 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10

Guideline for Management of Industrial Factory in Pathum Thani Province
| ปี 2562 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
อ่าน 19 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10

ORGANIZATIONAL LOYALTY OF EMPLOYEES: A CASE STUDY OF ABC COMPANY LIMITED.
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : สยาม เกิดจรัส
อ่าน 147 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Perception of People about Rights in Consumer Protection Law : Case study of North Bangkok Under Graduate Student
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : มนสิชา โพธิสุข
อ่าน 41 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : NEUNIC5Th2018

Applying Game-based Learning Model in the Topic of Sequences and Series : Case Study of Students Aviation Business in North Bangkok University.
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ณัฐรดา ธรรมเวช
อ่าน 192 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR SENDING NOTIFICATION OF REQUEST FOR ASSISTANCE RELATED TO EMERGENCY
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์
อ่าน 203 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9

Affecting Factors of Dietary Supplement Selection Behavior of Undergraduate Students in Sai Mai District, Bangkok
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์
อ่าน 202 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

DEVELOPMENT OF TRAINING CURRICULUM FOR ENHANCING QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN EDUCATIONAL INSTITUTION
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต
อ่าน 150 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : Internationnal Journal of Management and Economics

Applying of the Zappar Application to promote small enterprise
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 117 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN MANUFACTURING INDUSTRIAL SECTOR, PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ปัทมา รูปสุวรรณกุล สมยศ อวเกียรติ
อ่าน 253 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์

A STUDY DESIRED CHARACTERISTICS OF TEACHER IN BASIC EDUCATION SCHOOL IN THE 21th CENTURY
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : เบญจรัตน์ ราชฉวาง
อ่าน 132 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

PROBLEM ON CONTROL OF USING PESTICIDES UNDER HAZADOUS SUBSTANCE ACT B.E. 2535
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : มนัส ชยาพัฒน์
อ่าน 113 ครั้ง

FACTORS AFFECTING THE STRATEGIC MANAGEMENT APPROACH OF THE COMPANY IN NAVANAKORN INDUSTRIAL ESTATE
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ตระกูล จิตวัฒนากร
อ่าน 31 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : ตระกูล จิตวัฒนากร

FACTORS INFLUENCING RANGSIT CITY MUNICIPALITY’S PREPARATION FOR THAILAND 4.0
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ณัฐพันธ์ ดู่ขึ่ง
อ่าน 110 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGE AND THE OBSTACLES IN IMPLEMENTATION FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 154 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

COST MANAGEMENT STRATEGY FOR PRODUCTION INDUSTRY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
อ่าน 111 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

IMAGES OF BOAT NOODLES IN KRONG RANGSIT PRAYOONSAK
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : พรฤทัย ครุยทอง
อ่าน 119 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

AUDITORS’ OPINIONS TOWARD AUDITING RISK ASSESSMENT OF MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES IN BANGKOK
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : วรรณภา อิมะไชย
อ่าน 102 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

The factor of choosing marketing mis street food stalls in Chinatown area of Thai tourists
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : อังค์วราภัชฑ์ ขำนาค
อ่าน 104 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

The Preparation of Digital Citizen’s the Generation Baby Boomers at Sai Mai District, Bangkok Metropolitan
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
อ่าน 110 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9

Digital Citizenship of English Teachers
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : พรณรงค์ สิงห์สำราญ, สมศักดิ์ คงเที่ยง
อ่าน 33 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9

PREPARATION FOR AGING SOCIETY: A CASE STUDY OF SAI MAI DISTRICT, BANGKOK
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : อุทุมพร วานิชคาม
อ่าน 37 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

Problem Related of Enforcement Law enforcing in the Factory
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : นิสิตา สุขสถิติย์
อ่าน 65 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND CHILD CENTER LEARNING OF SCHOOL UNDER THE BANGKOK SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : สุวรรณ ขันตี ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ปราจีน ปีบไธสง
อ่าน 69 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

THE HUMAN RESOURCE POTENTIAL BY ORGANIZATION FOR BUILD LEARNING INNOVATION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 21ST CENTURY
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : บุษกร วัฒนบุตร
อ่าน 40 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

LEGAL ISSUES ON THE EMPLOYMENT OF MIGRANT WORKERT
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ธรรมรัตน์ เม่งพัฒน์1, ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง2, พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง3
อ่าน 38 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8

Consumer protection Problem on Traceability of Fresh fruits and vegetables
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : นภาวรรณ ลับบัวงาม
อ่าน 34 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

THE INFOGRAPHIC MEDIA APPLICATION: LET’S RUN TO RUNNING FOR HEALTH
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ยุพาวดี ฐานขันแก้ว
อ่าน 35 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : BENJAMITRA Network National and international Academic Conferences

ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR ANALYSIS AND ASSESSING HEALTH EFFECTS EYES BASED ON SMARTPHONE USAGE WITH TIME TRACKING TECHNIQUE
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ชัยวุฒิ จันมา, ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์
อ่าน 40 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9

DEVELOPMENT OF PROTOTYPE INTELLIGENT LAUNDRY
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช
อ่าน 38 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Ethernet User Accounts Management Using Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) Case Study of North Bangkok University
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : สุพจน์ พ่วงกำเหนิด
อ่าน 42 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9, North Bangkok University,Bangkok,Thailand May 28th,2019

Knowledge Management Web Application Development for Information Technology Faculty of North Bangkok University
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : โกเมศ มะนาวหวาน
อ่าน 27 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตร

DEVELOPMENT OF 5 DIMENSIONS OF THE BASIC MATHEMATICS SKILLS FOR EARLY CHILDHOOD BY CREATIVE ART ACTIVITIES FOR LEARNING IN THE PRIVATE SCHOOL IN SAIMAI SCHOOL , BANGKOK
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ดารินี ภู่ทอง จีรัฐติกุล จันทขันธ์สกุล เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์
อ่าน 18 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9

The Development of dust detection and warning system prototypes by Internet of Things
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : พลวัฒน์ ต่อตระกูล, จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
อ่าน 25 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 9

Parenting style and mathematics learning behavior of students Private higher education institutions in Pathum Thani Province
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ยุวดี ชูจิตต์
อ่าน 21 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ คร้ังที่ 9

Claims management application development for compensation request on the android operating system
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
อ่าน 16 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

A Study of School Networks Management Under Nong Chok District Office, Bangkok.
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ทรงยศ แก้วมงคล
อ่าน 5 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 9

A Study of School Networks Management Under Nong Chok District Office, Bangkok.
| ปี 2561 | ผู้วิจัย : ทรงยศ แก้วมงคล
อ่าน 4 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 9

The Design and Creation of Computer Assisted Instructional Media about Animal Life’s in a Science Module for Eight-grade Students.
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ชนาพร บุญสนอง, วัลลภา น้าเจริญ, ธนกฤต โพธิ์ขี*
อ่าน 536 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Braille Arts Instructional Media Design for the Blind Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. the Queen
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : คมสัน แก้วจินดา, ปัณณรัตน์ อุดมสุนทรีรัตน์, ธนกฤต โพธิ์ขี*
อ่าน 352 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

IMAGE OF THAI FOOD IN PERCEPTION OF CHAINESS TOURISTS
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : รัตตา พัฒน์แก้ว
อ่าน 150 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

HUMAN-COMPUTER INTERACTION DEVELOPMENT IN MOBILE NETWORK SYSTEM FOR HEARING IMPAIRED PEOPLE: A STUDY OF THAI SIGN LANGUAGE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง
อ่าน 299 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : กำรประชุมสวนสุนันทำวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

Skill Exercises of Physics Problem Solving in the Topic of Motion under Gravity of Undergraduate Students from Faculty Information Technology of North Bangkok University.
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ณัฐรดา ธรรมเวช
อ่าน 295 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Development of Information Management System for Research Based on Educational Quality Assurance System
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 296 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : กาาประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

THE DEVELOPMENT OF INQUIRY-BASED MUTIMEDIA LEARNING ON GLOBAL ENVIRONMANTAL CHANGE FOR UNDERGRADUATES IN NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์
อ่าน 292 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS AND PHYSICAL ACTIVITIES OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY UNDERGRADUATE STUDENTS
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ทรงทรรศน์ จินาพงศ์
อ่าน 844 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : Journal of Health, Physical Education and Recreation

LEARNING STYLES AMONG PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE STUDENTS, FACULTY OF EDUCATION, NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สุริยา จันทนกูล และ ทรงทรรศน์ จินาพงศ์
อ่าน 318 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai Tourists’ Behaviour and Satisfaction with their Visit to Cultural Attractions in Community Prasae Rayong Province
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ชวัลวิทย์ โพธิ์เจริญ
อ่าน 268 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8" ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

| ปี 2560 | ผู้วิจัย : Suphot Phuangkamnerd, Prachyanun Nilsook
อ่าน 285 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : The 8th BENJAMITRA NETWORK National & International Conference on “From Sufficiency Economy to Sustainable Development”, Thonburi University May 30th 2018

A Study of Efficiency and Effectiveness of Creating Instructional Document on Subjects Learning and Classroom Management Master of Education Program in Curriculum and Instruction at North Bangkok University
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : เบญจรัตน์ ราชฉวาง
อ่าน 278 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

PERSONAL FINANCIAL PLANNING FOR RETIREMENT: A CASE STUDY OF THA SAI HOUSING COMMUNITY, BANGKOK
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สยาม เกิดจรัส
อ่าน 292 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารสุทธิปริทัศน์

STUDYING COST AND FINANCIAL RETURN OF ENTREPRENEURS’ ORANGE JUICE FRANCHISE BUSINESS IN DON MUEANG DISTRICT, BANGKOK
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : อุไรวรรณ ธนะรักษ์
อ่าน 261 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8

COMMUNICATIVE ABILITY AND ADAPTABILITY ON CULTURE OF CHINESE LIVING IN CHONBURI PROVINCE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ถิรเดช หาญเศรษฐการ
อ่าน 264 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน"

THE INFLUENCE OF BUSINESS ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE SUCCESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ปัทมา รูปสุวรรณกุล สมยศ อวเกียรติ
อ่าน 637 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

DEVELOPMENT AND FIND THE CONSISTENCY INDEX OF THE PUBLIC RELATIONS MODEL USING VIRTUAL MEDIA
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ดวงกมล แก้วแดง
อ่าน 272 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Extra Instructional Media for Teaching English Grammar of Conditional Sentences for Mattayom 4 Students through an Augmented Reality Book
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : จารุวรรณ สายทอง, นุชจรีย ์ ช้างเยาว์, ธนกฤต โพธิ์ขี*
อ่าน 256 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

English Teaching in Cross-Cultural Communication of UnderGraduated Thai Students at aPublic University in Pathumthani
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : Nongyao Bousri
อ่าน 248 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : socialsciencesjournal

JOB SATISFACTION OF FLIGHT DISPATCHER : A CASE STUDY OF THAI AIRASIA
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ธนิดา ศภุรังสรรค์ นนัทนา ชวศิริกลุฑล อดิศกัดิ์ อนันนั
อ่าน 245 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรจมิตรครั้งที่ 8

The Development of Android Application, Taladnut Night Market
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ธนกฤต โพธิ์ขี
อ่าน 332 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Cost and Financial Return of Stuffed Bread Franchise Business Entrepreneur in Lat Phrao District, Bangkok
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : อุทุมพร วานิชคาม
อ่าน 240 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่8

Inventory Management with ABC Classification Analysis by EOQ Model: A Case Study of XYZ Company Limited
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : อาธิตญา ฉวีวงษ์ และ พีระยุทธ คุ้มศักดิ์
อ่าน 267 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

PARTICIPATION IN PUBLIC SERVICE PROVISION ON ARTS, MORES, LOCAL WISDOM AND THE LOCAL CULTURE OF LAM LUK KA SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, LAM LUK KA DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ณัฐพันธ์ ดู่ขึ่ง
อ่าน 233 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

FACTOR INFLUENCING THE DECISION OF TOURISTS TO CHOOSE THE RESORT SERVICE IN NAKHON NAYOK PROVINCE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : มะลิวรรณ ช่องงาม
อ่าน 248 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

Development of Augmented Reality Book: Trai Bhum Pra Ruang (The Greater Hells)
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ยุพาวดี ฐานขันแก้ว
อ่าน 239 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3

Learning Administration to Develop the Characteristics of Learners to Support Thailand 4.0 Policy in Private Higher Education Institutions.
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ธรรมรัตน์ เม่งพัฒน์ , ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 231 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7

CHARACTERISTIC OF HOTEL AND TOURISM TRAINEE FROM THE DEMAND OF HOTELS IN THE LOWER NORTHERN AREA
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : อังค์วราภัชฑ์ ขำนาค
อ่าน 232 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8

The Characteristics of Thailand 4.0 Entrepreneurs Affecting the Business Success for One Tambon One Product in Pathum Thani Province
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, นันทนา ชวศิริกุลฑล
อ่าน 268 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7

The Need of Communicative English Activities of Aviation Business Students of North Bangkok University
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ตนุยา เพชรสง
อ่าน 145 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตร

ACCEPTANCE OF CHINESE TOURISTS ON THAI FOOD OF 4 REGIONS
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ศุภารัตน์ คงราศรี ณรงค์ พิมสาร อมรรัตน์ วรรณนะ
อ่าน 135 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

FACTORS AFFECTING SAVINGS OF PRIVATE SECTOR EMPLOYEES IN BANGKHEN DISTRICT,BANGKOK
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สุภาวดี ศิริวัฒน์
อ่าน 204 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8

THE UTILIZATION OF MANAGERIAL ACCOUNTING TOOLS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน, พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
อ่าน 212 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

OPERATIONS MANAGEMENT EFFECTING OPERATIONAL EFFICIENCY OF PRODUCTION INDUSTRY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์, วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 192 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

การนำหลักสุจริตมาใช้กับการให้ความเห็นทางกฎหมายภาษีอากรของเจ้าหน้าที่รัฐ
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล และ นิสิตา สุขสถิตย์
อ่าน 171 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรครั้งที่ 8

Cross-Cultural Adjustment of Chinese students in Thailand
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ภรณิษฐ์ อุบลนุช
อ่าน 112 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7

DESIGN AND DEVELOP THE USER INTERFACE OF THE INFORMATION SYSTEM OF THE HOSPITAL ROOM BY IMPROVEMENT THE USABILITY WITH KLM MODEL
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์
อ่าน 199 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8

PREDICTING FACTORS REGARDING GRATIFICATION FROM MULTIMEDIA UTILIZATION OF THE VIOUNTEER GROUP IN BUNGYEETHO COMMUNITY , PATHUM THANI PROVINCE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ กิรติ คเชนทวา
อ่าน 189 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

Impact of Unsafe Product Liability Act B.E. 2551 on Agriculturist Legislated
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : มนัส ชยาพัฒน์
อ่าน 176 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8" วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาัลัยธนบุรี

THE APPLICATION OF INFOGRAPHIC TO PROMOTE UNDERSTANDING AND ATTITUDES ABOUT PREVENTION OF ANIMAL CRUELTY AND PROVISION OF ANIMAL WELFARE ACT, 2014
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ณปภัช วชิรกลิ่นขจร
อ่าน 70 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : ารประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8

Tourists Attitude Affecting to Marketing Promotion for Sustainable Tourism Case Study:Community Ban koh Kherd Home Stay Bangphain Distict, Pranakornsriayutthaya
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : นพรัตน์ ทรงสายชลชัย
อ่าน 110 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยธนบุรี

The Facter of Online Marketing Communications with Online Purchasing of Consumers
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : กฤษณ์กรวิชญ์ จันทขันธ์สกุล
อ่าน 148 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Problems in using of English The front desk staff in the hotel business. Phuket province
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สุวรรณา ยุทธภิรัตน์, ,วรรษิษฐา อัครธนวยมนต์ ,ยุพาภรณ์ ชูสาย
อ่าน 133 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : ประชุมเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8

FACTORS AFFECTING ORGANIZATION COMMITMENT OF STAFF’S A.K.P TECHNOLOGY CO.,LTD
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ตระกูล จิตวัฒนากร
อ่าน 141 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์

A Comparative Study: Thai Idioms and Chinese Idioms
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : วันวิวาห์ แซ่ชั้น
อ่าน 149 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน"

The Development of Plant Caring System for Elderly to Encourage Convenience with The Internet of Things (IoT) Technology
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช
อ่าน 99 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

PREDICTING FACTORS REGARDING GRATIFICATION FROM MULTIMEDIA UTILIZATION OF THE VIOUNTEER GROUP IN BUNGYEETHO COMMUNITY , PATHUM THANI PROVINCE
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สุวรรณ ขันตี พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 107 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : ประชุมเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8

SUFFICIENCY ECONOMY BEHAVIOR OF GRADUATE DIPLOMA IN TEACHING PROFESSION STUDENTS OF NORTH BANGKOK UINVERSTIY
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : พรณรงค์ สิงห์สำราญ ,ธนไชย แพทย์หลักฟ้า
อ่าน 121 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8

FACTORS AFFECTING TEACHING PROFESSION CODE OF GRADUATE DIPLOMA IN TEACHING PROFESSION STUDENTS OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : บังอร โกศลปริญญานันท
อ่าน 80 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8

FACTORS AFFECTING TEACHING PROFESSION CODE OF GRADUATE DIPLOMA IN TEACHING PROFESSION STUDENTS OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : นิษรา พรสุริวงษ์
อ่าน 23 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี

Participation of People in Development of Sufficiency Economy Village, Borngern Sub-District, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province.
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : วิยะดา วรานนท์วนิช
อ่าน 90 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธนบุรี

THE LEGAL PROBLEMS OF PUBLIC CAR SERVICE ACCORDING TO THE VEHICLE ACT 1979 : CASE STUDY OF UBER
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : เกรียงศักดิ์ โพยมรัตน์
อ่าน 79 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

FACTORS AFFECTING STUDENTS’ HAPPY LEARNING OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ยุวดี ชูจิตต์
อ่าน 95 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ คร้ังที่ 8

FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF DON WAI FLOATING MARKET BANG RATHUK, SAM PRAN DISTRICT,NAKHON PHATHOM
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : พงษ์ศักดิ; เพชรสถิตย
อ่าน 81 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8

FACTORS AFFECTING INVESTORS DECISIONS IN EQUITY INSTRUMENTS OF MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT-MAIT
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : นางวัลภา คงพัวะ
อ่าน 72 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8

LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATOR, SCHOOL CLIMATE AND PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY INFLUENCING EFFECTIVENESS OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE: SCHOOLS UNDER A JURISDICTION OF BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ทรงยศ แก้วมงคล
อ่าน 86 ครั้ง

Factors Affecting The Use Of Transportation Service A Case Study Of Kerry Express (Thailand) Limited.
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : กมลชนก เขียวแก้ว
อ่าน 72 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่8

THE USE OF SOCIAL MEDIA FOR ACTIVE DISSEMINATION OF BUDDHIST MONKS
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สุภารักษ์ จูตระกูล
อ่าน 69 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การ4th National and International Conference on Administration and Management 25-26 January 2018ประช

THE DEVELOPMENT PROTOTYPE OF ORGANIC VEGETABLES SYSTEM USING THE INTERNET OF THINGS
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
อ่าน 76 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8

THE STUDENT ACTIVITIES RECORDER SYSTEM DEVELOPMENT USING QR CODE BASED TECHNOLOGY OVER ANDROID OPERATING SYSTEM CASE STUDY: NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : พัชรินทร์ ส่วยสิน
อ่าน 65 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8

DEVELOPMENT THE ACTIVITIES OF INQUIRY APPROACH WITH BRAINBASE LEARNING ON SCIENCE PROCESS SKILL OF PRESCHOOL CHILDREN IN SAIMAI SCHOOL , BANGKOK
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : ดารินี ภู่ทอง จีรัฐติกุล จันทขันธ์สกุล เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์
อ่าน 48 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี

PROTOTYPING DEVELOPMENT OF STUDENT NAME CHECK USING BARCODE TECHNOLOGY
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สมบูรณ์ สุภัทรกุลชัย
อ่าน 41 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 8

CRITERIA FOR LOAN APPROVAL OF REAL ESTATE PROJECT: CASE STUDY OF COMMERCIAL BANK IN BUNG-KUM, BANGKOK
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : สุกํญญา ศิริโท
อ่าน 23 ครั้ง

THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF A 3D STOP MOTION ANIMATION AS AN EXTRA CURRICULUM TEACHING MEDIA IN ENGLISH VOCABULARY OF ANIMALS IN THE STORY OF “THE KNIGHT OF LANGUAGE LAND”
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี
อ่าน 37 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธนบุรี

DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC ACTIVITIES DATA MANAGEMENT SYSTEMEM
| ปี 2560 | ผู้วิจัย : พลวัฒน์ ต่อตระกูล
อ่าน 22 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ปี 2018

Development of Room Information Management System through the Internet Network of Bangburd Resort
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : นิภาพร จันตะเทพ อรรถพล โพธิ์งามและณัฐพล ธนเชวงสกุล
อ่าน 566 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มจพ.

Human-Computer Interaction Development in Mobile Network System: A Study of Enhancement of Morality & Ethics in Tales
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : อริสรา อุดาการ สุวนันท์ พ่วงเพ็ชรและณัฐพล ธนเชวงสกุล
อ่าน 423 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มจพ.

Human-Computer Interaction Development on Mobile Network System: A Study of Software Development Process form Scrum
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก วราพร ศรีจิ๋วและณัฐพล ธนเชวงสกุล
อ่าน 416 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มจพ.

THE CAUSAL FACTORS THAT INFLUENCE THE RESEARCH MANAGEMENT EFFECTIVE IN THAI PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล และสมยศ อวเกียรติ
อ่าน 496 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่10 ฉบับที่23 กันยายน - ธันวาคม 2559

RESULT OF DEVELOPMENT MOVE MIXED MEDIA FOR PRESENT BACKGROUND HISTOPY OF MON CULTUER IN PHATUMTHANI PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ธนกฤต โพธิ์ขี และ ศรีสุภัค เสมอวงษ์
อ่าน 382 ครั้ง

The instructional approach for higher education through Green ICT
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ณัฐพล ธนเชวงสกุล และณมน จีรังสุวรรณ
อ่าน 395 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

Public Participation in the Beungyitho Municipality Administration
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ และ ดร. เกียรติชัย วีระญาณนนท์
อ่าน 395 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่19 ฉบับที่ 19 ม.ค-ธ.ค.59

HOTELS ADAPTIVE STRATEGY AND HOTELS FIRM PERFORMANCE SURVIVAL IN THE NORTHEASTERN REGION OF THAILAND.
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ชฎารัตน์ ธิมินกุล
อ่าน 367 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : งานประชุมวิชาการและนำเสนองานครั้งที่3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

CHINESE TOURISTS’ EXPECTATION TOWARDS TOURIST ATTRACTIONS IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ภรณิษฐ์ อุบลนุช
อ่าน 331 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

AN ANALYSIS OF NOVEL TRANSLATION FROM ENGLISH TO THAI: HARRY POTTER AND THE DEADLY HALLOWS
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ณัฐนิชา ภูสาหัส
อ่าน 336 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

| ปี 2559 | ผู้วิจัย : Nattaphol Thanachawengsakul
อ่าน 318 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : e-CASE & e-Tech 2017 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, Kyoto Japan

A Study on the Learning Achievement in the Topic of Projectile Motion of Undergraduate Students of North Bangkok University Learning by STEM Education
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ณัฐรดา ธรรมเวช
อ่าน 320 ครั้ง

The Study of Factors Affecting Behavior on Reduce Global Warming of Undergraduate Students at North Bangkok University
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์
อ่าน 356 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7

Research Information Recording System which is Aligned to Educational Quality Assurance for the Faculty Level
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 312 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Applies Augmented Reality Technology to Develop Learning Media in Topics of Computer Hardware
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง
อ่าน 398 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 มทร ธัญบุรี

Result of Instructional Media Design in Social Studies: The Tradition and Culture for Prathomsuksa 3
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : พัชรินทร์ ส่วยสิน
อ่าน 369 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้ง 4/2559 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Development of Human-Computer Interaction with Game-Base Learning for Mobile Device on Traffic Sing
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : อนุศิษฐ์ สิงห์นิกร รัฐชนิพนธ์ ทีปะลา และณัฐพล ธนเชวงสกุล
อ่าน 445 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มจพ.

Greenhouse Design for Temperature and Humidity Control by Using the Internet of Things Technology to Support Schizophyllum Mushroom Cultivation
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : อรพรรณ แซ่ตั้ง นิสา พุทธนาวงศ์ และณัฐพล ธนเชวงสกุล
อ่าน 296 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มจพ.

THE PROBLEM CONSIDERING THE APPEAL BY THE REVENUE CODE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล
อ่าน 310 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7

Chinese Tourists’ Behavior A Case study of Historic City of Ayutthaya
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ภรณิษฐ์ อุบลนุช
อ่าน 315 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

THE DEVELOPMENT OF MIXED MEDIA FOR STOP THE TRANSNATIONAL DOGS
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ศรีสุภัค เสมอวงษ์ ธนกฤต โพธิ์ขี
อ่าน 270 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : The 4th CAS National and International Conference 2016 (CASNIC 2016) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Development of Knowledge Management System Prototype to Promote Knowledge Sharing in ICT on Cloud Technology for Personnel in the Faculty of Information Technology of North Bangkok University
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช
อ่าน 290 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

RESULT OF INTERACTIVE MULTIMEDIA LEARNING ON TUKTUK TA-LUI-PA-SA FOR CHINESE EXCHANGE STUDENTS
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ธนกฤต โพธิ์ขี ศรีสุภัค เสมอวงษ์
อ่าน 309 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : The 4th CAS National and International Conference 2016 (CASNIC 2016) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Legal issues regarding the development of effective criminal lawyers in subduing the country
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สหัส ไพภักดิ์
อ่าน 330 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 7

RISK MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สมยศ อวเกียรติ สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 659 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : ารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น

THE ETHICS TEACHING PROFESSION CODE OF GRADUATE DIPLOMA IN TEACHING PROFESSION STUDENTS OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : บังอร โกศลปริญญานันท์
อ่าน 280 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

THE DETACHMENT FROM PERSONAL BANKRUPT
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทมนัส ชยาพัฒน์
อ่าน 290 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่7

The people’s participation in Ecotourism Management Case study of Bang Nok Khawk Old Market, Bangkontee district, Samutsongkharm province.
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : นพรัตน์ ทรงสายชลชัย
อ่าน 252 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยเวสเทริน

THE AFFECTING FACTORS TO SCUBA DIVIING TRAVELLING IN TRAD
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : มะลิวรรณ ช่องงาม
อ่าน 278 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการ

MEDIA INFOGRAPHIC CREATION ON ETHICAL USES OF SOCIAL MEDIA
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ยุพาวดี ฐานขันแก้ว
อ่าน 355 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

IMPACT OF MINIMUM WAGE ADJUSTMENT ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SAI MAI DISTRICT, BANGKOK
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : SUPHAWADEE SIRIWAT
อ่าน 425 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7

FACTORS AFFECTING IN THE SELECTION OF THE FREIGHT FORWARDER
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ธนิดา ศุภรังสรรค์
อ่าน 252 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

The roles of Instructors in Promoting the Desirable Attributes of Undergraduate Student to Thai Qualifications Framework for Higher Education
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ธรรมรัตน์ เม่งพัฒน์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 243 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่7

Increasing the Competitive Competence that Affecting the Business Success of One Tambon One Product at Pathum Thani Province
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
อ่าน 312 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่7

OPINIONS OF INQUIRY IN BANGKOK OFFICERS PROVINCIAL POLICE STATION TOWARD THE DEGREE OF PREPAREDNESS TO LMPLEMENT CRIMINAL LAW ENQUIRY UNDER THE CHILDRENS’ CRIMINAL PROCEDURE CODE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : นภาวรรณ ลับบัวงาม
อ่าน 246 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

DEVLOPMENT OF ANALYSISFOR EARLY CHILDHOODEDUCATION BY ENVIRONMENTAL SCIENCE ACTIVITIES
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต
อ่าน 260 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : RESEARCH PROCESS International Journal of the Social Research Foundation.

Personnel problems of air transport service providers at Suvarnabhumi Airport to access to the AEC
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ณัฐพล วัฒนไชย
อ่าน 265 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 7 จ.ลำปาง

Web Services Development for computer set arrangement
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ดุสิตา ปานสุวรรณ และอนุมาศ แสงสว่าง
อ่าน 251 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Factors Influencing Concentration Secondary School Students’ Behavior in Mathematics The Office Of Suphanburi Educational Service Area 3
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : นิษรา พรสุริวงษ์
อ่าน 268 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

| ปี 2559 | ผู้วิจัย : มิตร ทองกาบ
อ่าน 284 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

FACTORS INFLUENCING CONCENTRATION SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ BEHAVIOR IN MATHEMATICS THE OFFICE OF SUPHANBURI EDUCATIONAL SERVICE AREA 3
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : นิษรา พรสุริวงษ์
อ่าน 256 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

The Use of English Language by The Hotel Receptionists in Bangkok
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สุวรรณา ยุทธภิรัต
อ่าน 249 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

English Skills Problems of Airline Business Students of North Bangkok University During Taking Internship Programs
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ตนุยา เพชรสง
อ่าน 260 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัย North Eastern ขอนแก่น

ONLINE MEDIA (INTERNET) EXPOSURE BEHAVIOR OF PEOPLE IN BANGKOK
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สาธนีย์ แซ่ชิ่น
อ่าน 259 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

COST AND FINANCIAL RETURN OF ENTREPRENEURS’ COFFEE PAPER BAG FRANCHISE BUSINESS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : อุไรวรรณ ธนะรักษ์
อ่าน 234 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7

THE INFLUENTIAL FACTORS FOR DECISION MAKING ACCOUNTING SERVICE FIRM OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 314 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่7

Decision factors in selection the manufacture location of small and medium enterprises in Pathumthani
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
อ่าน 266 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่7

DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MEDIA IN BIG DATA ANALYTIC WITH R
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สมาน ลาภกระจ่าง
อ่าน 269 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย การประชุมวิชาการระดับชาติ

STUDENTS’ EXPECTATION AND PERCEPTION TOWARDS ASSESSMENT AND EVALUATION OF GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION AT NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : เบญจรัตน์ ราชฉวาง
อ่าน 244 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

BEING THE LEARNING PERSON OF GRADUATE DIPLOMA STUDENTS IN TEACHING PROFESSION, NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : พรณรงค์ สิงห์สำราญ และ ปัทมา รูปสุวรรณกุล
อ่าน 239 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

THE EFFICIENCY OF LOGISTICS MANAGEMENT OF TRANSPORTATION AND WAREHOUSE ENTREPRENEUR IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : อาธิตญา ฉวีวงษ์
อ่าน 248 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 7

The skills of Thai Tour guides who take care Chinese Tourists in case study Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : วันวิวาห์ แซ่ชั้น
อ่าน 218 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

The Intrusion Detection System Network Model of Performance Measurement on Local Area Network
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
อ่าน 240 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชมุวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ"

The Development of Automation Power Control System in WC
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ชนินทร์ เอี่ยมสอาด
อ่าน 279 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0"

PUBLIC PARTICIPATION TOWARD THE GOOD GOVERNANCE ADMINISTRATION OF BORNGERN SUSDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, LAT LUM KAEO DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : วิยะดา วรานนท์วนิช
อ่าน 238 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

THE PARTICIPATION OF RESIDENTS IN LOCAL DEVELOPMENT PLANNING OF NONTHABURI CITY MUNICIPALITY, NONTHABURI PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ
อ่าน 227 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

Development of Electrical Appliance Controller using Internet of Things Technology.
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สมบูรณ์ สุภัทรกุลชัย
อ่าน 248 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

PERSONALITY FACTORS AFFECTING PERFORMANCE PROFESSOR OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สุวรรณ ขันตี พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 218 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่7

WORKING COMPETENCIES FOR STAFF’S THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ตระกูล จิตวัฒนากร
อ่าน 229 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสาร. มจร สังคมศึกษาตร์ปริทรรศน์

FACTORS AFFECTING THE SOCIAL CAPITAL MANAGEMENT OF PRODUCERS AND VENDORS OF CHIYA SALTED EGGS
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์
อ่าน 199 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่7

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF DOMESTIC PASSENGER OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED IN BANGKOK METROPOLITAN AREA.
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : โศรดา พาหุวัฒนกร
อ่าน 213 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่7

STRATEGIES AND USES OF ENGLISH CONVERSATION BETWEEN FRONT OFFICE STAFFS AND FOREIGN GUESTS IN FIVE STARS HOTEL IN BANGKOK
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : SARINRAT SERTPUNYA
อ่าน 245 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่7

STUDY OF KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEUR AND SMES IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : วัลภา คงพัวะ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
อ่าน 218 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่7

Development of Research’s Data Management System for North Bangkok University’s Lecturers
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สุพจน์ พ่วงกำเหนิด, อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี, ดร.สานิต ศิริวิศิษฐุ์กุล
อ่าน 201 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : The 7th BENJAMITRA Network National & International Conference on From Sufficiency Economy to Sustainable Development

A Study on the Learning Achievement in the Topic of Projectile Motion of Undergraduate Students Learning by STEM Education
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ณัฐรดา ธรรมเวช
อ่าน 210 ครั้ง

FACTORS AFFECTING DECISION-MAKING IN USING ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BANG KHEN DISTRICT, BANGKOK
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : นพัชกร ทองเรือนดี และ สุภาวดี ศิริวัฒน์
อ่าน 232 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 7

THE PARTICIPATION OF COMMUNITIES IN THE MANAGEMENT OF WORLD HERITAGE SITES : A CASE STUDY OF AYUTTHAYA HISTORICAL PARK
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : เกรียงศักดิ์ โพยมรัตน์
อ่าน 183 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรจมิตรครั้งที่ 7

DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE-BASED MANAGEMENT FOR OFFICERS AT NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี, สุพจน์ พ่วงกำเหนิด
อ่าน 168 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

FACTORS IN FLUENCE BUSINESS OPERATIONS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN PATHUM THANI PROVINCE
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : สุกัญญา ศิริโท
อ่าน 90 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตร ครั้งที่ 7

FACTORS AFFECTING MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF PRATHOMSUKSA 6 AT SCHOOL IN NONGCHOK DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN.
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : ทรงยศ แก้วมงคล
อ่าน 166 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรครั้งที่ 8

A STUDY OF THAI GUIDES IN MANDARIN COMMUNICATION SKILLS CASE STUDY: TEMPLE OF THE EMERALD BUDDHA
| ปี 2559 | ผู้วิจัย : AREEPA THUMMASATHIEN
อ่าน 69 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

THE STUDY OF FACTORS AFFACTING THE CURRENT INSTRUCTIONAL CONDITION AND PROBLEM IN THE COURSE OF LISTENING AND SPEAKING IN BUSINESS ENGLISH II
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นภัสมน นันทมัจฉา
อ่าน 282 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

| ปี 2558 | ผู้วิจัย : Suphot Phuangkamnerd Prachyanun Nilsook Ravisada Thamrongviwanna and Somporn Phuangkamnerd
อ่าน 284 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : The 3rd International Conference on Technical Education, November 26, 2015Faculty of Technical Education,King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand

LOCAL GOVERNMENT AND URBAN PLANNING MANAGEMENT IN PATHUM THANI PROVINCE CAES STUDY OF BUNGYEETHO AND RANGSIT MUNICIPAL
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สัจจวัตน์ เรืองกาญน์กุล
อ่าน 330 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

A DEVELOPMENT OF THE STANDARDS SKILL MANAGEMENT DEPARTMENT FOR COMPUTER USERS AT THE UNIVERSITY OF NORTH BANGKOK
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์
อ่าน 325 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

Factors Influencing the Acceptance of Cloud Computing towards Personnel Knowledge Management in the Faculty of Information Technology of North Bangkok University
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ณัฐพล ธนเชวงสกุล
อ่าน 341 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Attitude and Behavior of Wastes Management of Residents living in Bang But Sub-district, Ban Khai District, Rayong Province
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
อ่าน 320 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR TRANSPORTATION SYSTEM OF FOUR FRIENDS CO.,Ltd ON THE ANDROID OPERATING SYSTEM
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
อ่าน 336 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารสสอท.

The Influencing of Important Factors on Exchange Rate of Thai Baht against the US Dollar, Thai Baht against the Euro, and Thai Baht against the Yen
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ และดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 671 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่6 ณ.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

Ability Development of physics problem solving in the topic of projectile motion of undergraduate students from Faculty Information Technology of North Bangkok University.
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ณัฐรดา ธรรมเวช
อ่าน 303 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

| ปี 2558 | ผู้วิจัย : Suphot Phuangkamnerd and Prachyanun Nilsook
อ่าน 383 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : The 6th Benjamitra National and International Conference on May 26, 2016, having The Far Eastern University as the host institution

BEHAVIORS ON LABEL READING BEFORE USING COSMETICS OF UNDERGRADUATES, NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์
อ่าน 310 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : The 6th BENJAMITRA Network National & International Conference on Local Wisdom and Sustainable Development

GOOGLE CLASSROOM APPLICATION IN LEARNING MANAGEMENT FOR SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN COURSE OF STUDENTS IN THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY, NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ
อ่าน 352 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ

THE FINANCIAL CAPABILITY ON THAI SMEs PERFORMANCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สุภาวดี ศิริวัฒน์
อ่าน 345 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 6

READINESS OF THAI ACCOUNTANTS IN BANGKOK FOR ASEAN
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : วรรณภา อิมะไชย์
อ่าน 376 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 6

Athlete aliases appeared on Thai online newspaper
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล
อ่าน 306 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

An Evaluated Project Education in Developing Active Learning Activities at North Bangkok University
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ธรรมรัตน์ เม่งพัฒน์ , ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 309 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6 “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

PUBLIC OPINION ON THE EXPERIENCE OF TRAFFIC LAW VIOLATION AND THE POLICE STRICE ENFORCEMENT OF TRAFFIC LAWS
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐ์กุลและ เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ
อ่าน 289 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6 “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

THE MARKETING MIX TOWORDS THE PURCHASE OF SILK THAILAND IN BANGKOK.
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
อ่าน 284 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิชาการเบญจมิตรครั้งที่ 6

FACTORS AFFECTING CULTURAL TOURISM POTENTIALITY OF BUDDHISH TEMPLE IN PATHUMTHANI PROVINCE.
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : วัลภา คงพัวะ
อ่าน 293 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : งานวิชาการเบญจมิตรครั้งที่ 6

THE WAYS FOR HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT TO BE A LEARNING ORGANIZATION UNDER THE PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ภัทรภร โพธิวรรณา
อ่าน 303 ครั้ง

CREATING A SYSTEM AND MECHANISM FOR ASSESSING THE QUALITY OF MANAGEMENT OF THE THAI SENATE STANDING COMMITTEE A DISSERTATION BY MANRIKA CHANTHAPHO Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of Philosophy Program in Management at North Bangkok University July 2015 Copyright 2015
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : มาณริกา จันทาโภ
อ่าน 336 ครั้ง

ANALYSIS OF EARNINGS QUALITY AND EFFICIENCY IN THE OPERATIONS OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND, FOOD INDUSTRY AND AUTOMOTIVE INDUSTRY
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ศิริมา แก้วเกิด
อ่าน 289 ครั้ง

CAUSAL FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : กฤษกร ดวงสว่าง
อ่าน 285 ครั้ง

EMPIRICAL IMPACTS OF FACTORS ON TELECOMMUNICATIONS OF THAILAND PERFORMANCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ทวีป เพ็ชร์สุวรรณ์
อ่าน 274 ครั้ง

Cost and Financial Return of Beauty Shop Salon In Don Mueang District, Bangkok
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : อุไรวรรณ ธนะรักษ์
อ่าน 288 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

The challenges of Information and Communication Technology Administration of Green University in Higher Education
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ณัฐพล ธนเชวงสกุล
อ่าน 274 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มจพ.

FACTORS ON THE MOTIVATION TO LEARN MATH TUTORING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN PATHUMTHANI PROVINCE.
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ยุวดี ชูจิตต์
อ่าน 272 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการคร้ังที่ 6

BEING A PROFESSIONAL TEACHER OF GRADUATE DIPLOMA STUDENTS IN TECHING PROFESSION, NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : พรณรงค์ สิงห์สำราญ และ ปัทมา รูปสุวรรณกุล
อ่าน 265 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 6

Applying the Application Over Smart Device for Learning Management on Ethic and Law for Practitioner of Computer Course
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : พุทธิน้นท์ นาคสุข
อ่าน 270 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Development of English Lessons for Improving Listening and Speaking Skills of Hotel Service Personnel Through Task-Based Learning activities Case Study JW Marriott Hotel Bangkok
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา
อ่าน 286 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่6

The Dormitory Management System via The Internet network Case Study: North Bangkok University Dormitory
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ดุสิตา ปานสุวรรณ และอนุมาศ แสงสว่าง
อ่าน 278 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

FACTORS INFLUENCE FINANCIAL RISK MANAGEMENT OF EXECUTIVE OF NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATES, PATHUM THANI PROVINCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สุกัญญา ศิริโทและ เอกธิปกร นามวงค์
อ่าน 402 ครั้ง

SATISFACTION OF CHINESE TOURSTS WITH THE SERVICE OF TOURIST POLICE IN PATTAYA, CHONBURI PROVINCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ลลิตา แซ่ล้าย และดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรื่อง
อ่าน 270 ครั้ง

Developing a Form of Outdoor Learning Activities through the ClassStart in the Operation Management for Block Course Students at North Bangkok University (Nonthaburi)
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ดวงกมล แก้วแดง
อ่าน 286 ครั้ง

Developing a Form of Outdoor Learning Activities through the ClassStart in the Operation Management for Block Course Students at North Bangkok University (Nonthaburi)
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ดวงกมล แก้วแดง
อ่าน 257 ครั้ง

DEVELOPMENT OF PACKAGE IN EARLY CHILHOOD EDUCATION ACCORDING BASED TO THE BRAIN LEARNJNG
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ดร.  สิริกาญจน์ ธนวุฒิพนพินิต
อ่าน 288 ครั้ง

THE PERSONALITY AND ABILITY IN SELF-ADJUSTMENT OF THE FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENT OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สุวรรณ ขันตี และดวงพร ผกามาศ
อ่าน 310 ครั้ง

THE STUDENTS EXPECTATIONS ON THE MORALITY AND PROFESSIONAL ETHICS OF THE LECTURES IN NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : บังอร โกศลปริญญานันท์
อ่าน 252 ครั้ง

EARLY SOFTWARE FAULT PREDICTION USING FEATURE SELECTION TECHNIQUES
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์
อ่าน 272 ครั้ง

NEEDS ASSESSMENT IN DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCIES FOR LECTURER OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : วิโรชน์ หมื่นเทพ
อ่าน 254 ครั้ง

STUDY THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NAVANAKORN INDUSTRIAL ESTATE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
อ่าน 266 ครั้ง

FACTORS AFFECTING FOR USING EXPRESS SERVICE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : กมลชนก เขียวแก้ว
อ่าน 276 ครั้ง

INFLUENCING FACTORS OF UNDERTAKING ACCOUNTING SERVICE IN PATHUMTHANI PROVICE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถือน
อ่าน 264 ครั้ง

A STUDY OF LEARNING IN 8 COURSES OF “ GENERAL EDUCATION IN THAI QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION OF STUDENTS ” IN PATUMTHANI PROVINCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : มยรุี ศริิยม และดารินี ภ่ทูอง
อ่าน 242 ครั้ง

NEEDS ASSESSMENT IN DEVELOPMENT OF WORKING COMPETENCIES FOR STAFF’S A.K.P TECHNOLOGY CO.,LTD
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร
อ่าน 268 ครั้ง

Legal measures to protect the rights of the disabled
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สหัส ไพภักดิ์
อ่าน 271 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 6

Improvement method of Buddhadasa Indapanno Archives (Suan Mokkh Bangkok) for sustainable tourism
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นพรัตน์ ทรงสายชลชัย
อ่าน 241 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

service quality to promote tourism at kwanriam floating market
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : รัตตา พัฒน์แก้ว
อ่าน 282 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

FACTORS AFFECTING SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN MATHEMATICS THE OFFICE OF SUPHANBURI ACHIEVEMENT EDUCATIONAL SERVICE AREA 3
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นิษรา พรสุริวงษ์
อ่าน 271 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

THE MEASUREMENT FOR PROFESSIONAL SKILLS OF ACCOUNTANTS IN NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : มิตร ทองกาบ
อ่าน 278 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

THE FACTORS RELATED TO THE REASONS FOR DECISION MAKING IN ELECTION OF LOCAL ADMINISTRATORS OF BORNGERN MUNICIPAL DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, LAT LUM KAEO DISTRIC, PATHUMTHANI PROVINCE IN 2012
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : วิยะดา วรานนท์วนิช
อ่าน 266 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

CHINESE TOURISTS’BEHAVIOUR AND SATISFACTION WITH THEIR VISIT TO PATTAYA,CHON BURI RROVINCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรื่อง
อ่าน 266 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT FOR THAI AIRASIA CO,LTD
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สาธนีย์ แซ่ชิ่น
อ่าน 266 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

Competition of Domestic Airlines in Thailand
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : โศรดา พาหุวัฒนกร
อ่าน 260 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

Chinese Tourists’ Behaviour and Satisfaction with their Visit to Pattaya, Chon Buri Province
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ปราศรัย ประวีติรุ่งเรื่อง ZHU CHUNPING
อ่าน 253 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

COMPARATIVE STUDY WORD VEGETABLE CALLED FOLKLORE OF THAI YA DISTRICT XIN PING. YUNNAN PROVINCE, AND THAI YA IN MAE SAI, CHIANG RAI DIVORCE.
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : บุญรอง ชาวบ้านกร่าง
อ่าน 258 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

MOTHERHOOD THAT REFLECTS THE METAPHORICAL IN THE MAGAZINE ABOUT THE MOTHER AND CHILD
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นพรัตน์ น้อยเจริญ
อ่าน 257 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

EXPECTATIONS OF THAI TOURISTS ON TOURISM IN THE TEMPLE OF DAWN
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : Wijitra Boonlae
อ่าน 275 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

THE POPULATION SATISFACTION OF THE HOUSEHOLD REGISTRATION SERVICE CASE STUDY: RUNGSIT CITY MUNICIPAL THUNYABURI DISTRIC, PATHUMTHANI
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ
อ่าน 248 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

COMMENTS IN MARKETING MIX FACTORS OF FROZAN FOOD OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : พีระยุทธ คุ้มศักดิ์
อ่าน 266 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่6

ENGLISH SKILLS OF AIRLINE BUSINESS INSTRUCTORS
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ตนุยา เพชรสง
อ่าน 256 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตร

HOTELS ADAPTIVE STRATEGY AND HOTELS FIRM PERFORMANCE SURVIVAL IN THE NORTHEASTERN REGION OF THAILAND
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ชฎารัตน์ ธิมินกุล
อ่าน 258 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3 ประจำปี2559 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

The Students’ Pride with completing the Profession Teacher Diploma North Bangkok University
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
อ่าน 246 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม"

Identity Construction on Facebook among University Students
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สุภารักษ์ จูตระกูล
อ่าน 243 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : 3rd National and International Conference on Administration and Management 26-27 November 2016 at Rangsit University, Pathum, Thailand

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH CONVERSATION TRAINING COURSE FOR FRONT OFFICE STAFF: A CASE STUDY OF BAIYOK HOTEL, BANGKOK
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นงเยาว์ บัวศรี งา
อ่าน 242 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

AN ANALYSIS OF COMPOSITIONAL ORGANIZATION OF INTERPRETED ENGLISH-THAI IN ECONOMIC AND BUSINESS INTERVIEWS
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ศศิธร แซ่โล้ว นภัสมน นันทมัจฉา
อ่าน 374 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : DRLE 2016 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

THE KNOWLEDGE MANAGEMENT EFFICIENCY ON PERFORMANCE QUALITY OF ACCOUNTANTS IN BANGKADI INDUSTRIAL ESTATE PATHUMTHANI PROVINCE.
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นพัชกร ทองเรือนดี
อ่าน 249 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

FACTOR DETERMINING CONDOMINUIM PRICE IN NORTH BANGKOK METROPOLITAN REGION
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ปัญญวัฒน์ จฑามาศ
อ่าน 251 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 6

FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING THE STRUCTRUE OF TAXATION UNDER THE CODE. AND TAX MEASURES OF PEOPLE IN BANG KHEN BANGKOK
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : สุวินชา การพัดชี
อ่าน 243 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรครั้งที่ 6

Prototype System Development for Room Management of Tha Khao Bay View Bungalow and Restaurant
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ณัฐพล ธนเชวงสกุล ปัฐวี จันทร์สว่าง และธรรศพงศ์ เศรษฐกิตติเมธี
อ่าน 219 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

THE STUDY OF STUNTS LANGUAGE USE IN LINE STICKERS
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ชวัลวิทย์ โพธิ์เจริญ
อ่าน 244 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

MOTIVATION OF BEING VOLUNTEER LAWYERS OF THANYABURI PROVINCIAL COURT
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นภาวรรณ ลับบัวงาม
อ่าน 246 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

MOTIVATION OF BEING VOLUNTEER LAWYERS OF THANYABURI PROVINCIAL COURT
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : นภาวรรณ ลับบัวงาม
อ่าน 240 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

THE PERCEPTION OF CHINESE TOURISTS TOWARD TOURISTSM IN HUA HIN, PRACHUAP KHIRUKHAN PROVINCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ประสาน ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 252 ครั้ง

LOCAL COMMUNITY ATTITUDES TOWARD ACT ON ANCIENT MONUMENTS, ANTIQUES, OBJECTS OF ART AND NATIONAL MUSEUMS, B.E. 2504 (2ND AMENDMENT IN B.E. 2535). A CASE STUDY OF AYUTTHAYA HISTORICAL PARK
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : เกรียงศักดิ์ โพยมรัตน
อ่าน 242 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

RESULT FOR 2D ANIMATION FOR CONSERVATIVE AND CULTURAL INHERITANCE OF MON CULTURE IN PHATUMTHANI PROVINCE
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ศรีสุภัค เสมอวงษ์ และ ธนกฤต โพธิ์ขี
อ่าน 238 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้งที่ 2

Development for Management Information System of Monitoring and Controlling the Dengue Fever of Ban Khao Phueng Health Promoting Hospital
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : ณัฐพล ธนเชวงสกุล ธีระวัฒน์ ย่งกรับ และศศิธร สุระชาติ
อ่าน 248 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

The Management of Sustainable Tourism of Kamphaeng Phet Province
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์
อ่าน 242 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

RISK MANAGEMENT FOR PRTROCHEMICAL INDUSTY OF THAILAND  
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : อนันต์ ธรรมชาลัย
อ่าน 191 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6

Ethical Behavior in Using Social Networking of the Students in faculty of Communication Arts at North Bangkok University
| ปี 2558 | ผู้วิจัย : กฤษณ์กรวิชญ์ จันทขันธ์สกุล
อ่าน 94 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

Conceptual Framework Study of Information and Communication Technology to Promote the Proactive Involvement of Global Merit Principle in Cultivating Youths’ Morality: A case study of Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization, Khlong Luang, Pathum Thani Province
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : วีระ สุภะ
อ่าน 1592 ครั้ง

LEGAL MEASURES TO COLLECT PERSONAL INCOME TAX FOR THE CASE OF THE NON-PARTNERSHIP AND NON-CORPORATION
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล
อ่าน 535 ครั้ง

IT Asset Operations Maintenance and Management System via Internet
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : อัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา, สุพจน์ พ่วงกำเหนิด, พลวัฒน์ เกยสุวรรณ์
อ่าน 419 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้ งที่ 5" ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

The Influencing Factors of decision making to buy of Eco Car in Marketing Mix Approach of Pepple in Bangkok Metropolitan
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ และ พิบูลย์ ลิมประภัทร
อ่าน 787 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่5

Decision Making and Consumer Behavior of Frozen Ready Meals Consuming in Bang Khae District, Bangkok
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สมยศ อวเกียรติ สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 1974 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

THE OPTIMISTIC VIEW OF POLITICS OF THE GRASSROOTS CLASS: A CASE STUDY OF THE MOTOCRYCLE TAXI AT THE SAI-MAI BANGKOK
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ
อ่าน 366 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการครั้งที่5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

THE PUBLIC CONSCIOUSNESS OF UNDERGRAUATE STUDENTS IN THANYABURU DISTRICT,PATHUMTANI PROVINCE
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สุวรรณ ขันตี และพรพิมล ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 422 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

| ปี 2557 | ผู้วิจัย : Suphot Phuangkamnerd, Prachyanun Nilsook, Ravisada Thamrongviwanna
อ่าน 440 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : IEC2015, The Proceedings of International e-Learning Conference 2015, July 20-21, 2015 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand

Factors Affecting to Information Technology Acceptance in the Operation in the Finance Department of the Royal Thai Armed Forces
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ณัฐพล ธนเชวงสกุล
อ่าน 278 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

A study of physics problem solving process deficiencies in the topic of linear motion with constant acceleration of students from Faculty Information Technology of North Bangkok Universit
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ณัฐรดา ธรรมเวช
อ่าน 276 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 5

A STUDY OF PERCEPTION AND BEHAVIOR OF COMMUNITY ON WATER POLLUTION IN PRAYOONRASAK CANAL AT RUNG SIT MUNICIPALITY, PATHUM THANI PROVINCE
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์
อ่าน 265 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ งานเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 5

FACTORS AFFECTING A LEARNING ORGANIZATION OF ENTERPRISES IN BANGKOK.
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
อ่าน 287 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : งานวิชาการเบญจมิตรครั้งที่ 5

Factors affecting a learning organization of enterprises in Bangkok .
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ผศ.สำราญ ทองเล็ก
อ่าน 294 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : งานวิชาการเบญจมิตรครั้งที่ 5

THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON THE EXCHANGE RATE BEFORE AND
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สุภาวดี ศิริวัฒน์
อ่าน 282 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตาวิชาการครั้งที่ 5

THE EPITHETS OF SPORT IN “THAI ONLINE NEWSPAPER”
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล
อ่าน 285 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

BEHAVIOR OF OUTSIDE CLASSROOM ENGLISH LEARNING OF THE PRIVATE UNIVERSITY STUDENTS IN THUNYABURI DISTRICT ,PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : พรณรงค์ สิงห์สำราญ และ ปัทมา รูปสุวรรณกุล
อ่าน 280 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 5

A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF TELECOMMUNICATIONS OF THAILAND
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : เกษศิริ โมรา
อ่าน 335 ครั้ง

FACTORS RELATED TO MATHEMATICS ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN SAIMAI DISTRICT, BANGKOK.
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ยุวดี ชูจิตต์
อ่าน 281 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

A DEVELOPMENT OF BEHAVIORAL CRITERIA FOR THAI PILOTSi NON-TECHNICAL SKILLS ASSESSMENT
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สิทธิเดช เหมือนสิน
อ่าน 256 ครั้ง

DEVELOPMENT OF CASUAL RELATIONSHIP MODEL ON IMPORTANT FACTORS IMPACTING TAX AUDITORSI PROFESSIONAL SKILLS
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : เสนีย์ พวงยาณี
อ่าน 279 ครั้ง

ENHANCING LEARNING ORGANIZATION IN CRIME SUPPRESSION DIVISION A DISSERTATION
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ
อ่าน 259 ครั้ง

THE ATTITUDE AFFECTING LEARNING AND TEACHING ENGLISH OF STUDENTS IN PRIVATE UNIVERSITY,SAIMAI DISTRICT,BANGKOK METROPOLITAN.
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : วีระวฒุิ ไชยชิต และดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 272 ครั้ง

THE CUSTOMER’S LOYALTY TO AMARI HOTEL DON MUENG
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : มะลิวรรณ ช่องงาม
อ่าน 263 ครั้ง

THE STUDY OF PROBLEMS IN USING ENGLISH OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN PRIVATE UNIVERSITY, BANGKHEN DISTRICT
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สวุรรณา ยทุธภิรัตน์
อ่าน 258 ครั้ง

COMMUNITY PARTICIPATION IN SUSTAINABLE MANAGEMENT A CASE STUDY OF RECYCLING BANK WAT NONG PHAK CHI COMMUNITY, KHET SAI MAI, BANGKOK
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : อภิชยา นิเวศน์ และวลัภา คงพวัะ
อ่าน 265 ครั้ง

FACTORS AFFECTING ORGANIZATION COMMITMENT OF TEACHERS OF PRIVATE SCHOOL OF PATHUM THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : วิโรชน์ หมื่นเทพ และ เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
อ่าน 253 ครั้ง

PHYYSICAL ABUSE PROBLEM ACCORDING TO THE ACCORDING TO THE LAND TRAFFIC ACT (NO.10) AMENDMENT B.E. 2557
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : เกรียงศกัดิ์ โพยมรัตน์
อ่าน 240 ครั้ง

TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF EMPLOYER IN NAVANAKORN INDUSTRIAL ESTATE
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์ และ นนท์นนันทน์ บัวบ์บานน์
อ่าน 270 ครั้ง

Communicative English Activities of Airline Business Students At Private Universities in Patumtani Province
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ตนยุา เพชรสง
อ่าน 244 ครั้ง

DEVELOPMENT OF ELECTRONICS LESSON ABOUT USING Google Apps. FOR EDUCATION INNOVATION
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์ ปัญจ์ปพชัรภร บญุพร้อม
อ่าน 288 ครั้ง

INFLUENCING FACTORS OF TUTORING OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ปิยสิทธิ์ บณัฑิตสกลุชยั
อ่าน 257 ครั้ง

FACTORS AFFECTING OF THAI CULTURAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : มยุรี ศิริยม และคำเพชร ภรูิปริญญา
อ่าน 285 ครั้ง

A COST – BENEFIT ANALYSIS OF PAGAUMPUN RICE PRODUCTION OF BAANTUBTHAI FARMERS, TAMOR SUBDISTRICT, PRASART DISTRICT, SURIN PROVINCE
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ
อ่าน 225 ครั้ง

FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES. TRIPLE T BROADBAND COMPANY LIMITED
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : วลัภา คงพวัะ อภิชยา นิเวศน์
อ่าน 241 ครั้ง

EFFECTIVENESS OF ONLINE MARKETING COMMUNICATIONS TO INFLUENCE THE DECISION FOR STUDY IN PRIVATE UNIVERSITY
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : กฤษณ์กรวิชญ์ จนัทขนัธ์สกลุ
อ่าน 246 ครั้ง

FACTORS AFFECTING TO PERSONAL INCOME TAX PAYMENT
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สุวินชา การพัดชี และนพัชกร ทองเรือนดี
อ่าน 278 ครั้ง

The Needs and Problems in Using English with Foreign Clients of Hotel Front Desk Staffs in Bangkok
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา
อ่าน 276 ครั้ง

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND STOCK PRICES IN THE BANKING SECTOR, THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : วิยะดา วรานนท์วนิช
อ่าน 236 ครั้ง

DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN THAI POLITICAL LITERATURE: A CASE STUDY OF PHAN-WAN-FA POLITICAL POETRY AWARD 2013
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ตองนวล แก้วเกลีย้ง
อ่าน 249 ครั้ง

FACTORS AFFECTING READINESS TO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY OF ACCOUNTING PERSONNEL : A CASE STUDY OF BUSINESS ORGANIZATIONS IN PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : วรรณา กลัยานกุลุ
อ่าน 252 ครั้ง

CREATING A MOBILE APPLICATION TO PROMOTE ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : พทุธินันท์ นาคสุข สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 253 ครั้ง

DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATION FOR INSTRUCTIONAL MEDIA OF WEB SERVICE TECHNOLOGY
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สมาน ลาภกระจ่าง
อ่าน 244 ครั้ง

THE EXPECTATION OF STUDENTS IN PATHUMTANI DISTRICT ON THE STABILITY OF EMPLOYMENT IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY PERIOD
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ภรณิษฐ์ อุบลนุช จรินทร์ ธานีรัตน์
อ่าน 304 ครั้ง

A STUDY OF TERM FOR WOMEN IN THE COUNTRY SONGS OF SURAPOL SOMBATCHAROEN
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : กนกวรรณ ศรีบุญธรรม
อ่าน 263 ครั้ง

FACTORS MOTIVATING IN THE WORKER OF ACCOUUTANTS SMALL AND MEDIUM-SIZED INTERPRISES IN BANGKHEN,BANKOK
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : นพัชกร ทองเรือนดี สุวินชา การพัดชี
อ่าน 270 ครั้ง

COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT ANALYSIS OF SMEs BANK OF THAILAND
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : อุไรวรรณ ธนะรักษ์
อ่าน 261 ครั้ง

AN INVESTIGATION OF POLYSYLLABIC ENGLISH WORD STRESS PRODUCTION OF THAI EFL UNDERGRADUATE STUDENTS AT NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ศศิวิมล พลายชุม
อ่าน 304 ครั้ง

PRODUCT BUYING BEHAVIOUR TOWARD THAI TOURIST KOHKRED, NONTHABURI PROVINCE
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สภุาพร วิชัยดิษฐ์
อ่าน 266 ครั้ง

A STUDY OF ENGLISH SELF-LEARNING BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN PRIVATE UNIVERSITY, BANGKHEN DISTRICT
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สุวรรณา ยุทธภิรัตน์ และณรงค์ พิมสาร
อ่าน 253 ครั้ง

CONCEPTUAL METAPHOR ABOUTH TEACHER IN THAI SONGS
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : นพรัตน์ น้อยเจริญ
อ่าน 255 ครั้ง

MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING THE CUSTOMERS TOWARDS CHOOSING SERVICE APARTMENTS IN BANGKOK AREA
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สาธนีย์ แซ่ชิ่น
อ่าน 265 ครั้ง

DISTRIBUTION PRODUCT ONLINE SYSTEM WITH QR CODE A CASE STUDY: A CLOTHING STOR.COPTERSHI
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ดุสิตา ปานสุวรรณ
อ่าน 263 ครั้ง

THE SITUATION OF CREATIVE CLASSROOM ACTION RESEARCH OF PRIVATE SCHOOL OF PATHUM THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร
อ่าน 264 ครั้ง

FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT BEHAVIOR AND DEXISION MAKING ON DEBT OF RETAIL INVESTORS IN PRIMARY MARKET
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สุกัญญา ศิริโท และเกียรติชัย วีระญาณนนท์
อ่าน 281 ครั้ง

USING BEHAVIOR AND REMOVAL IN HOUSE HAZARDOUS CONTAINER PRODUCT OF PEOPLE AT SOI THONG TEMPLE COMMUNITY BANGKOK
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : ปัญจ์ปพชัรภร บญุพร้อม เพชราวลยั ถิระวณฐัพงศ์ จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
อ่าน 267 ครั้ง

DEVELOPMENT OF APPLOCATOPN FOR CALCULATION OF GEOMETRIC SURFACE AREA AND GEOMETRIC VOLUMED
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
อ่าน 257 ครั้ง

DEVELOPING THAI QUALIFICATIONS FRAMEWORK DATABASE SYSTEM A CASE STUDY: INFORMATION TECHNOLOGY FACULTY OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : อนมุาศ แสงสวา่ง เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ์
อ่าน 305 ครั้ง

FAMILY COMMUNICATION PATTERNS AND INTERNET USE BEHAVIOR OF PREADOLESCENCE IN BANGKOK
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : สุภารักษ์ จูตระกูล
อ่าน 265 ครั้ง

NEEDS OF SELF-DEVELOPMENT FOR TEACHERS OF PRIVATE SCHOOL OF PATHUM THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 FOR ENTRY TO THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : วรรณพิศา พฤกษมาศ สุวพร เซ็มเฮง
อ่าน 281 ครั้ง

A STUDY SELF-DEVELOPMENT NEEDS OF TEACHER, NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : อัญชลี ปิ่นทองคำ และประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง
อ่าน 267 ครั้ง

ONLINE MARKETING COMMUNICATIONS TO INFLUENCE THE DECISION TO STUDY PRIVATE UNIVERSITY
| ปี 2557 | ผู้วิจัย : กฤษณ์กรวิชญ์ จันทขันธ์สกุล
อ่าน 92 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

A SURVEY OF MEDIUM ENTERPRISES OWNERSHIP READINESS IN PATHUMTHANI
56BA0040003 | ปี 2556 | ผู้วิจัย : Juraporn Pormsaka Na Sakonnakorn
อ่าน 514 ครั้ง

The situation and influencing factors of Thai natural rubber exporting to People Republic of China Market
56BA0040004 | ปี 2556 | ผู้วิจัย : สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง และ สมยศ อวเกียรติ
อ่าน 2520 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558)

ิBusiness Decision Making
56BA0040005 | ปี 2556 | ผู้วิจัย : ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ
อ่าน 517 ครั้ง

Attitudes Towards Professional of Accountants in Pathumthani Province
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 1540 ครั้ง

Developing Virtual System for Spring Constant.
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ณัฐรดา ธรรมเวช และสมบูรณ์ สุภัทรกุลชัย
อ่าน 495 ครั้ง

GUIDELINE FOR COST REDUCTION FOR MANUFACTURING OF ELECTRONIC PARTS IN NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
อ่าน 465 ครั้ง

Developing English Instructional Media Mobile Application by Using Agile Method on Android Operating System for Primary 1 Students
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ
อ่าน 527 ครั้ง

USE OF FINANCIAL INSTRUMENT FOR HEDGING OF THE EXECUTIVES IN BANG KA DEE INDUSTRIAL PARK
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : สุภาวดี ศิริวัฒน์
อ่าน 444 ครั้ง

Environmental Standard and Safety Assessment of Spas business. Case Study at Bangrak and Wattana district, Bangkok
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์
อ่าน 479 ครั้ง

Carbon footprint assessment of automotive service center in Nonthaburi Province
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
อ่าน 521 ครั้ง

PERCEPTION OF PEOPLE ON AIR POLLUTION AROUND THE DEPARTMENT OF LAND TRANSPORT, PHAHOLYOTHIN ROAD, BANGKOK
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์
อ่าน 446 ครั้ง

Desirable Competences And Characteristics Of Accountants As Perceived By SME Entrepreneurs In Bangkok
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : วรรณภา อิมะไขย์
อ่าน 538 ครั้ง

MEASURES IN THE PUBLIC LAND DOCUMENT TITLE TO THE COMMUNITY APPROPRIATE IN BANGKOK
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : นายสัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล
อ่าน 437 ครั้ง

The Decision Level of Marketing to Demand for Cosmetic Surgery on the face of Bangkok Population
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : พีระยุทธ คุ้มศักดิ์
อ่าน 449 ครั้ง

Instructional Model Integrated cloud learning and social media based on Social Learning Theory in communications Arts Program to enhance Information, Media and Technology Skills
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : วีีระ สุภะ,ปณิตา วรรณพิรุณ และสยาม แกมขุนทด
อ่าน 491 ครั้ง

FACTORS AFFECTING THE DECISION TO WORK IN INDUSTRIAL WORKERS AFTER THE DAILY MINIMUM WAGE TO 300 BAHT IN SAMUT SAKHON PROVINCE
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : วัลภา คงพัวะ
อ่าน 447 ครั้ง

FACTORS THAT AFFECT THE EFFICIENCY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF ENTEPRISES. IN SAI MAI DESTRICT, BANGKOK
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : สุวินชา การพัดชี
อ่าน 466 ครั้ง

Problems and Strategic Adjustments Studies of Traditional Retailers in Don Mueang District, Bangkok
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : MS.Apichaya Niwes
อ่าน 434 ครั้ง

THE SATISFACTION OF POPULATION SERVICE THE HOUSEHOLD REGISTRATION A CASE STUDY: KLONG LUANG DISTRICT, PATHUMTHANI
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ
อ่าน 462 ครั้ง

The Study of Marketing Decision Level to Bangkok Population on Facial Cosmetic Surgery Demand
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : พีระยุทธ คุ้มศักดิ์
อ่าน 358 ครั้ง

The Preparation of Student in Pathum Thani Province to Association of South East Asian Nation (ASEAN)
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร และ วิโรชน์ หมื่นเทพ
อ่าน 491 ครั้ง

The Needs of Self-Development for Undergraduate Students in Pathum Thani Province to Compete in The ASEAN Economic Community(AEC)
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : วิโรชน์ หมื่นเทพ และ วรรณพิศา พฤกษมาศ
อ่าน 455 ครั้ง

FACTORS AFFECTED TO ENVIRONMENTAL ACCOUNTING OF BUSINESS ORGANIZATIONS.
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : มิตร ทองกาบ
อ่าน 569 ครั้ง

THE AFFECT OF TELEVISION PLAY TO INTIMATE BEHAVIOR OF TEENAGER IN PATHUMTHANI PROVINCE AREA
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ธนวุฒิ เศขรฤทธิ์ ธฤษณุ แสงจันทร์
อ่าน 433 ครั้ง

The study on needs to develop knowledge and skills in information technology among committee of saimai community, Bangkok metropolitan
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ณัฐพล ธนเชวงสกุล และปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
อ่าน 260 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

AN ENGLISH USAGE FOR ENTRY INTO ASEAN COMMUNITY (AEC) OF PERSONNEL IN PRIVATE UNIVERSITY IN SAIMAI, BANGKOK
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : พรณรงค์ สิงห์สำราญ
อ่าน 256 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4

THE REQUIREMENTS AND DESIRABLE CHARACTERISTICS OF LOGISTIC EMPLOYEE AS PERCEIVED DY ENTREPRENEURS IN OMATA INDUSTRIAL PARK
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : โศรดา พาหุวัฒนกร
อ่าน 243 ครั้ง

THE EUALUATION BACHELOR OF ACCOUNTING AND BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION , NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อัญชลี ปิ่นทองคำ
อ่าน 253 ครั้ง

THE COMMUNITY PARTICIPATION IN “THE PID THONG LANG PHRA (ROYAL INITIATIVE DISCOVERY) PROJECT” A CASE STUDY OF KANMAKRUD HILL TRIBE VILLAGE, BANRAI DISTRIC, UTHAI-THANI PROVINCE
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : เผ่า นวกุล
อ่าน 238 ครั้ง

THE DESIGN AND CREATING A MULTIMEDIA OF SCRIPT WRITING FOR UNDERGRADUATE STUDENTS
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ประภาพร กลิ่นขจร
อ่าน 267 ครั้ง

PROFESSIONAL DEVELOPMENT TOOL TO STRENGTHEN COMPUTER SKILLS USING GOOGLE APPS.
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : พัชรินทร์ ส่วยสิน เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ์
อ่าน 243 ครั้ง

THE STUDY OF MOBILE APPLICATIONS USAGE OF THE STUDENT IN AYUTTHAYA PROVINCE
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ยุพาวดี ฐานขันแก้ว
อ่าน 255 ครั้ง

FACTORS AFFECTING INVESTMENT VALUE IN THAI BOND MARKET
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : วิยะดา วรานนท์วนิช
อ่าน 279 ครั้ง

A STUDY OF NEED FOR SELF DEVELOPMENT OF ENGLISH TEACHERS IN PRIMARY SCHOOL UNDER PATHUMTHANI PRIMARY EDUCATION SERVICE OFFICE AREA 2
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา
อ่าน 261 ครั้ง

THE STRATEGIES OF THE DECLINE BETWEEN TEACHER AND PUPIL : THE THAILAND CASE STUDIES PROFESSOR WITH THE CHINESE STUDENTS
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : นพรัตน์ น้อยเจริญ
อ่าน 266 ครั้ง

APPLICATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY FOR LIVING OF RESIDENTS IN SAI MAI, BANGKOK
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ธัชชัย อินทะสุข
อ่าน 252 ครั้ง

GRAPHIC USER INTERFACE DEVELOPMENT AND DESIGN
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
อ่าน 268 ครั้ง

FACTORS AFFECTING ATTITUDES OF JURISTIC BUSINESS ENTREPRENEURS IN BANGKOK METROPOLITAN TOWARDS PREPARATION OF ACCOUNTING
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : นพัชกร ทองเรือนดี สุวินชา การพัดชี
อ่าน 304 ครั้ง

DESIGN AND CREATING THE 2D ANIMATION FOR CONSERVATIVE AND CULTURAL INHERITANCE OF MON CULTURE IN PHATUMTHANI PROVINCE
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ศรีสุภัค เสมอวงษ์ ธนกฤต โพธิ์ขี
อ่าน 239 ครั้ง

THE MARKETING-MIX FACTORS TO THE DECISION-MAKING IN PURCHASING FURNITURE PRODUCT OF THE CONSUMER IN BANGKOK PROVINCE
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : จารึก สิมพลีวงศ์
อ่าน 252 ครั้ง

PERCEPTION OF SMEs ENTREPRENEURIAL ON BOOKKEEPING IN BANGKOK
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : วรรณา กัลยานุกูล
อ่าน 286 ครั้ง

DESIGN AND CREATE THE MIXED MEDIA TO PRESENT HISTOPY OF MON IN PHATUMTHANI PROVINCE
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ธนกฤต โพธิ์ขี และศรีสุภัค เสมอวงษ์
อ่าน 243 ครั้ง

A STUDY OF WORD FORMATION IN GUMPHA RITE OF PHUAN PEOPLE BANNAMJUN AT KHUWSAMYODDISTRICT, AMPHOE MEUANG, LOPBURI PROVINCE.
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : บังอร โกศลปริญญานันท์
อ่าน 265 ครั้ง

A STUDY OF THAI RICE EXPORT CAPABILITY IN THE UNITED STATES OF AMERICA’S MARKET
| ปี 2556 | ผู้วิจัย : ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ
อ่าน 255 ครั้ง

A STUDY AND COMPARISION OF SOFTWARE DEVELOPMENT BETWEEN JOGET WORKFLOW AND PHP WEB APPLICATION CASE STUDY: LEAVE SYSTEM
55IT0010001 | ปี 2555 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง, พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 1520 ครั้ง

Detection of Creative Accounting in Financial Statements by the Beneish model, 1999: The Case Study of The listed Companies in The Stock Exchange of Thailand. Bangkok: Business Administration Faculty North Bangkok University.
55BA0040002 | ปี 2555 | ผู้วิจัย : ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
อ่าน 458 ครั้ง

THE FORECASTING FINANCIAL FAILURE WITH ALTMAN MODEL
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : วิยะดา วรานนท์วนิช
อ่าน 463 ครั้ง

Decision Factors in Using Accounting Services Office of Small and Medium Enterprises (SME) in Pathumthani Province
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 562 ครั้ง

Decision Factors in Using Accounting Services Office of Small and Medium Enterprises (SME) in Pathumthani Province
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 470 ครั้ง

The Development of Remembering skill Tool Model with Puzzle Games Table.
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : สมบูรณ์ สุภัทรกุลชัย และณัฐรดา ธรรมเวช
อ่าน 422 ครั้ง

Factors Causing an Accident of Manufacture Industrial Workers in Pathumthani Province
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
อ่าน 432 ครั้ง

THE OPINION LEVEL OF MARKETING MIX STRATEGY AFFECTED TO PURCHASING DECISION TO SLIM COFFEE IN BANKOK MRTROPOLITAN
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : พีระยุทธ คุ้มศักดิ์
อ่าน 420 ครั้ง

A STUDY AND COMPARISION OF SOFTWARE DEVELOPMENT BETWEEN JOGET WORKFLOW AND PHP WEB APPLICATION CASE STUDY: LEAVE SYSTEM
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 435 ครั้ง

Affecting factors to the gold price in the world market
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : สุภาวดี ศิริวัฒน์
อ่าน 458 ครั้ง

Important Decision Factor In Buying The Accounting Software Of SME In Bangkok
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : วรรณภา อิมะไขย์
อ่าน 450 ครั้ง

Nature of pundit of Accounting Major desired by employer and Accounting responder in Bangkok.
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : มิตร ทองกาบ
อ่าน 413 ครั้ง

Blended Learning Model for Buddhist Education via DMC Satellite Channel
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : วีระ สุภะ และ ปณิตา วรรณพิรุณ
อ่าน 451 ครั้ง

Problems and Strategic Adjustments of Traditional Retailers in Saimai Dristrict,
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : MS.Apichaya Niwes
อ่าน 439 ครั้ง

Development of Television Broadcasting Administration Model Using Information and Communication Technology Contribute to ASEAN Community 2015
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : วีระ สุภะ
อ่าน 1543 ครั้ง

The Problems Situation on Tourism of Rangsit Patumtani Floating Market According to the Opinions of Tourists and Entrepreneurs
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : ตระกูล จิตวัฒนากร บังอร โกศลปริญญานันท์ นพรัตน์ น้อยเจริญ
อ่าน 411 ครั้ง

Development of Internship Management System via Internet
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : สุรเดช บุญลือ
อ่าน 453 ครั้ง

PROBLEMS AND STRATEGIC ADJUSTMENT STUDIES OF TRADITIONAL RETAILERS IN SAIMAI DISTRICT BANGKOK.
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : อภิชยา นิเวศน์
อ่าน 428 ครั้ง

The Development of Decision Support System for Registration
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : พัชรินทร์ ส่วยสิน
อ่าน 468 ครั้ง

Factors Related to Stress of Employess at Electronic Components Productions in Bangchan Industrail Estate
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ , ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
อ่าน 436 ครั้ง

Factors Related to Tourist Behaviors of Thai Tourists in Ko Kret, Aumpher Pak Kret, Nonthaburi Province
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : ณัชชา ดวดรักษ์
อ่าน 262 ครั้ง

THE STUDY Of PROBLEM IN SEARCHING ON OUTSORCE BUDGET FOR RESEARCH IN PRIVATE UNIVERSITY IN BANGKOK AND METROPOLIS
| ปี 2555 | ผู้วิจัย : ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต ชไมพร ไกยสิทธิ์ ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์
อ่าน 261 ครั้ง

Passenger’s Satisfaction Toward Service Quality on Low Cost Airline for Domestic Flight
54BA0040001 | ปี 2554 | ผู้วิจัย : นายพีระยุทธ คุ้มศักดิ์
อ่าน 493 ครั้ง

The Utilization of Managerial Accounting Tools of SMEs in Manufacturing Sector in Pathumthani Province
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 465 ครั้ง

Passenger’s Satisfaction Toward Service Quality on Low Cost Airline for Domestic Flight
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : พีระยุทธ คุ้มศักดิ์
อ่าน 457 ครั้ง

Imaging Retrieval from comparison of Histogram using Vector Model
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง
อ่าน 415 ครั้ง

The Study of Problems Related to Using Krung Thai KTC in Bangkok Metropolitan .
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : สุภาวดี ศิริวัฒน์
อ่าน 440 ครั้ง

The Usage of Computer Software in Accounting of the Limited Partnership in Bangkaen District, Bangkok
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : วรรณภา อิมะไขย์
อ่าน 507 ครั้ง

FACTORS INFLUENCING FOR BUYING DECISION MAKING COMPUTER NOTEBOOK OF CONSUMER IN SAIMAI DISTRICT BANGKOK
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : วัลภา คงพัวะ
อ่าน 405 ครั้ง

Important factors that affected the behavior of teenager using social media in Saimai District Bangkok.
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : สุทัศน เดชกุญชร
อ่าน 445 ครั้ง

The Development of an Innovative CAI with Online Multimedia System on Safety in Chemical Laboratory
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ โชติจันทึก
อ่าน 437 ครั้ง

URBAN TEENAGERS NIGHTTIME BEHAVIOR : A CASE STUDY OF KHAO SAN ROAD ENTERTAINMENT CENTRE, BANGKOK METROPOLIS
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : โศรดา พาหุรัตน์
อ่าน 444 ครั้ง

Intellectual Skills Training System Development for Student in Data Structure and File Management Organize course via the Internet Networking
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 424 ครั้ง

RELATIONSHIP BETWEEN THE NON-INTELLECTUAL FACTORS AND ACHIEVMENT IN LEARNING MATHEMATICS AND STATISTICS FOR BUSINESS OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY STUDENTS
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : ปิยสิทธิ์ บัณฑิตสกุลชัย
อ่าน 462 ครั้ง

FACTORS AFFECTING CONSUMERS BEHAVIOR IN USING SERVICE OF CREDIT CASH IN NONTHABURI PROVINCE
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : วิยะดา วรานนท์วนิช
อ่าน 460 ครั้ง

The Relationship between Capital Structure and Earnings Quality of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand in SET50 Index
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
อ่าน 437 ครั้ง

Thai Food Dining of Foreign Tourists
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : จันทร์จิรา ฉัตราวานิช
อ่าน 559 ครั้ง

Rubber Sheets Quality Classification by using Support Vector Machine
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : สุรเดช บุญลือ
อ่าน 457 ครั้ง

The Behavior of Personal Expenditure Spending : A Case Study of the Retailers group in Posuwan Fresh Market, Beung-Kum District, Bangkok
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : สุกัญญา ศิริโท
อ่าน 452 ครั้ง

Production and Operations Management on Operational Efficiency of Production Industry: A case study of Kawabe Technoplas (Thailand) Co.,Ltd.
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
อ่าน 440 ครั้ง

CREATIVE THINKING OF COMMUNICATION ARTS STUDENTS AT PRIVATE UNIVERSITIES
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : สินาพร วิทยาวนิชชัย
อ่าน 458 ครั้ง

Deposit Behavior of Customers of Bank For Agriculture and Agricultural Co-Operatives, Chatuchak Branch, Bangkok
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : จริมจริต เกิดบ้านชัน
อ่าน 428 ครั้ง

Study of Measures to assist Flood Victim in 2011 with urgent measures : in Case Saimai Bangkok.
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ
อ่าน 431 ครั้ง

The Operation Analysis of Small and Medium Enterprises in Food and Beverage Sector After Flood Crisis in 2011: Case Study of Chiang Mai Province
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : ์อภิชยา นิเวศน์
อ่าน 446 ครั้ง

Homestay community management in service: the case study of Hin-Tang district, Nakhon Nayok province
| ปี 2554 | ผู้วิจัย : มะลิวรรณ ช่องงาม
อ่าน 456 ครั้ง

A Study of Riskiness in Government Bond and Corporate Bond
53BA0040001 | ปี 2553 | ผู้วิจัย : นรเศรษฐ ศรีธานี
อ่าน 461 ครั้ง

The Earning Quality of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand in SET50 Index
53BA0040002 | ปี 2553 | ผู้วิจัย : ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
อ่าน 479 ครั้ง

Support Vector Machine Applied to Survival Prediction in Breast Cancer Patients
53IT0010003 | ปี 2553 | ผู้วิจัย : สุรเดช บุญลือ, ชฎาพร สุขแจ่ม, ศศิธร สนิทผล
อ่าน 446 ครั้ง

A Comparative Efficiency of Plant Classification by Artificial Neural Network
53IT0010004 | ปี 2553 | ผู้วิจัย : สุรเดช บุญลือ
อ่าน 487 ครั้ง

The Machines Program Design By Expert System
53IT0010005 | ปี 2553 | ผู้วิจัย : วันชัย เชาว์กำเนิด
อ่าน 471 ครั้ง

The Learning Problems of Students Major in Accounting, Faculty of Business Administration, North Bangkok College
52BA0040001 | ปี 2552 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 500 ครั้ง

The Development of an Instruction Media for General Chemistry Laboratory: a Case Study of Rate of Reaction and Acid-Base Titration Topic
52IT0010002 | ปี 2552 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ โชติจันทึก
อ่าน 446 ครั้ง

The Study of North Bangkok College Students’ Problems in Business Finance learning in the faculty of Business Administration of the Academic Year 2009
52BA0040009 | ปี 2552 | ผู้วิจัย : สุภาวดี ศิริวัฒน์
อ่าน 467 ครั้ง

Instructional Media Creation through Internet Networking : Data Structure Stack and Queue Course
52IT0010004 | ปี 2552 | ผู้วิจัย : พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 450 ครั้ง

Risk Management for Banking Business in Branch Level Case Study: Krung Thai Bank Plc. Branches in Bangkok Area
52BA0040005 | ปี 2552 | ผู้วิจัย : ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
อ่าน 523 ครั้ง

The Study of Return for Securities Investment in the Stock Exchange of Thailand with Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Arbitrage Pricing Theory (APT)
52BA0040006 | ปี 2552 | ผู้วิจัย : นรเศรษฐ ศรีธานี
อ่าน 464 ครั้ง

Sexually Transmitted Diseases Screening using Data Mining Technique
52IT0010007 | ปี 2552 | ผู้วิจัย : สุรเดช บุญลือ
อ่าน 475 ครั้ง

The Interpretation of Cases Expression towards Thai Copyright Act using Artificial Neural Network
52IT0010008 | ปี 2552 | ผู้วิจัย : สุรเดช บุญลือ
อ่าน 466 ครั้ง

The Study of North Bangkok College Students’ Problems in Business Finance learning in the faculty of Business Administration of the Academic Year 2009
| ปี 2552 | ผู้วิจัย : ์สุภาวดี
อ่าน 440 ครั้ง

Automatic network intrusion prevention system using shift max algorithms
| ปี 2552 | ผู้วิจัย : ศุภกร ฤกษ์ดิถีพร, จตุพร สุจริตธรรม, สุรเดช บุญลือ
อ่าน 452 ครั้ง

The Development of an Instruction Media for General Chemirtry Laboratory : a Case Study of Rate of Reaction and Acid-Base Titration Topic
| ปี 2552 | ผู้วิจัย : คณารักษ์ โชติจันทึก
อ่าน 411 ครั้ง

The Influencing factors of decision-making for further study in Bachelor’s Degree, Accounting Major Field of students in Bangkok Metropolis and suburb.
| ปี 2552 | ผู้วิจัย : มิตร ทองกาบ
อ่าน 425 ครั้ง

A Study of Qualification of Information Technology Graduated, North Bangkok College by Chief s’ of Enterprises Attitude in Bangkok
51LA0020001 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : ปิยะวัฒน์ อารีย์มิตร์
อ่าน 515 ครั้ง

Analysis of Risk and Return for Securities Investment in the Stock Exchange of Thailand with Value at Risk(VaR) Techniques
51BA0040002 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : นรเศรษฐ ศรีธานี
อ่าน 460 ครั้ง

A Study of Career Maturity of Students Major in Accounting, Business Administration Faculty, North Bangkok College
51BA0040003 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 486 ครั้ง

A Study Attitudes of North Bangkok College Students for Using E-Learning System in Instruction
51IT0010004 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : สุรพล ดีขำ
อ่าน 443 ครั้ง

A Study of the effectiveness Learning for Learners with Computer Aids Instruction on the topic of Data Sorting, over the Internet
51IT0010005 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 502 ครั้ง

A Study of North Bangkok College Students’ Problems in Elementary Mathematics Learning
51IT0010006 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : ปิยะ บัณฑิตสกุลชัย
อ่าน 504 ครั้ง

Plant identification system by morphology of leaf using support vector machine
51IT0010007 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : สุรเดช บุญลือ
อ่าน 482 ครั้ง

Satisfactory of employers toward the employees who graduate from North Bangkok College, Academic Year 2007
51LA0020008 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐกุล และ นารีรัตน ณ นุวงศ
อ่าน 478 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารพยาบาลและการศึกษา ปีที่2 ฉบับที่ 3 2552

Attitude of North Bangkok College Students toward Ethic-Moral and Social Responsibility
51LA0020009 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : พรณรงค์ สิงห์สำราญ
อ่าน 492 ครั้ง

The study of employment status and careers of the graduates from North Bangkok College in Academic Year 2007
51LA0020010 | ปี 2551 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิกุล และนารีรัตน ณ นุวงศ
อ่าน 556 ครั้ง

A Study of North Bangkok College Students’ Problems in Elementary Mathematics Learning
| ปี 2551 | ผู้วิจัย : ปิยะ บัณฑิตสกุลชัย
อ่าน 466 ครั้ง

AN ERROR ANALYSIS OF PRESENT PERFECT TENSE CASE STUDY OF FRESHMAN STUDENTS AT NORTH BANGKOK COLLEGE: ACADEMIC YEAR 2008
| ปี 2551 | ผู้วิจัย : YUTTASAK ARAKKITSAKUL
อ่าน 453 ครั้ง

The important factors for decision making to study a Bachelor of Accountancy Program of Undergraduate Students, Business Administration Faculty, North Bangkok College
50BA0040001 | ปี 2550 | ผู้วิจัย : วิชุตา นาคเถื่อน
อ่าน 530 ครั้ง

Influencing Factors of Mathematics Achievement for Business Administration Undergraduate Students at North Bangkok College
50IT0010002 | ปี 2550 | ผู้วิจัย : ปิยะ บัณฑิตสกุลชัย
อ่าน 468 ครั้ง

Factors Affecting Academic Probation of Under Graduate Students of North Bangkok College
50LA0020003 | ปี 2550 | ผู้วิจัย : นารีรัตน์ ณ นุวงศ์
อ่าน 703 ครั้ง

The Quality of life of Muslim Undergraduate Students in North Bangkok College
50LA0020004 | ปี 2550 | ผู้วิจัย : สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
อ่าน 556 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารวิชาการวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่2 ฉบับที่ 1 ธค.52-พค.53 หน้า 85-91

Influencing Factors of Mathematics Achievement for Business Administration Undergraduate Students at North Bangkok College
| ปี 2550 | ผู้วิจัย : ปิยะ บัณฑิตสกุลชัย
อ่าน 468 ครั้ง

Components for readymade website system via Web Services Technology
| ปี 2550 | ผู้วิจัย : กีรติ ต้นสวัสดิ์เจริญ วัฒนา เย็นประเสริฐ สุรเดช บุญรือ
อ่าน 481 ครั้ง

Tsunami’s Risk Monitoring & Warning System by Web Service
| ปี 2549 | ผู้วิจัย : มาสลาม โต๊ะเฮ็ง, วิชิต มงคลวีระขจร, สุรเดช บุญลือ
อ่าน 495 ครั้ง

The factors that influence on investment in The Stock Exchange of Thailand of retail investors in trading of Kim Eng Securities ( Thailand) Public Limited Company And Ayutaya Securities Public Limited Company
| ปี 2549 | ผู้วิจัย : โศรดา พาหุรัตน์
อ่าน 468 ครั้ง

A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam Nongyaito Chaibadan District, Lopburi
| ปี 2549 | ผู้วิจัย : สมชาติ จุฑามาศ
อ่าน 463 ครั้ง

THE ATTITUDE AFFECTING LEARNING AND TEACHING ENGLISH OF THE PRIVATE UNIVERSITY STUDENTS IN THUNYABURI DISTRICT ,PATHUMTHANI PROVINCE
| ปี 2545 | ผู้วิจัย : ณัฏฐ์พัชร์ คิม และยุพาภรณ์ ชูสาย
อ่าน 292 ครั้ง

Development of Information Management System for Research Based on Educational Quality Assurance System
| ปี 2545 | ผู้วิจัย : พุทธินันท์ นาคสุข
อ่าน 205 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการ และเสนอผงงานวิจัยระดับชาติ แนะนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

nel for English Skill improvements at universities in Pathumtani Province
| ปี 2545 | ผู้วิจัย : ตนุยา เพชรสง
อ่าน 21 ครั้ง

THE DEVELOPMENT OF THE CHAT BOT SYSTEM WITH A DIALOG FLOW FOR USE IN PUBLIC RELATIONS FOR BUSINESS COMPUTERS FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY NORTH BANGKOK UNIVERSITY
| ปี 2545 | ผู้วิจัย : ดวงกมล แก้วแดง
อ่าน 37 ครั้ง
แหล่งที่เผยแพร่ : ศูนย์วารสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Lorem ipsum dolor sit amet.

X