กำลังอัปโหลดงานวิจัย...การลงทะเบียนระบบคลังข้อมููลไทย TNRR

เนื่องด้วยระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ Thai National Research Repository: TNRR (http://www.tnrr.in.th) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยไทย ซึ่งเปิดบริการให้นักวิจัยทุกท่านได้เข้ามาปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว อาทิเช่น ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น สังกัด ประวัติการทำงานและความเชี่ยวชาญ เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยปัจจุบันผู้ที่จะขอทุนวิจัยจากหน่วยงานวิจัยหลักของไทยจะต้องลงทะเบียนในระบบดังกล่าว โดยท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่
  เว็บ : http://www.tnrr.in.th/researcher/

กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย

×

Lorem ipsum dolor sit amet.

X