กำลังอัปโหลดงานวิจัย...
งานวิจัย

รหัสงานวิจัย
ชื่องานวิจัย (ไทย) การตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมทานของผู้บริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัย (Eng) Decision Making and Consumer Behavior of Frozen Ready Meals Consuming in Bang Khae District, Bangkok
งานวิจัยปี 2557
ผู้วจัย สมยศ อวเกียรติ สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

บทความงานวิจัย
เนื้อหาถูกซ่อน กรุณาเข้าสู่ระบบ

กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย

×

Lorem ipsum dolor sit amet.

X