กำลังอัปโหลดงานวิจัย...
งานวิจัย

รหัสงานวิจัย
ชื่องานวิจัย (ไทย) กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกตามหลักความดีพื้นฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่องานวิจัย (Eng) Conceptual Framework Study of Information and Communication Technology to Promote the Proactive Involvement of Global Merit Principle in Cultivating Youths’ Morality: A case study of Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization, Khlong Luang, Pathum Thani Province
งานวิจัยปี 2557
ผู้วจัย วีระ สุภะ

บทความงานวิจัย
เนื้อหาถูกซ่อน กรุณาเข้าสู่ระบบ

กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย

×

Lorem ipsum dolor sit amet.

X