กำลังอัปโหลดงานวิจัย...
งานวิจัย

รหัสงานวิจัย
ชื่องานวิจัย (ไทย) การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
ชื่องานวิจัย (Eng) Development of Television Broadcasting Administration Model Using Information and Communication Technology Contribute to ASEAN Community 2015
งานวิจัยปี 2555
ผู้วจัย วีระ สุภะ

บทความงานวิจัย
เนื้อหาถูกซ่อน กรุณาเข้าสู่ระบบ

กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย

×

Lorem ipsum dolor sit amet.

X