กำลังอัปโหลดงานวิจัย...
งานวิจัย

รหัสงานวิจัย 56BA0040004
ชื่องานวิจัย (ไทย) สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่การส่งออกยางพารา ไทยไปยังตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน.
ชื่องานวิจัย (Eng) The situation and influencing factors of Thai natural rubber exporting to People Republic of China Market
งานวิจัยปี 2556
ผู้วจัย สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง และ สมยศ อวเกียรติ

บทความงานวิจัย
เนื้อหาถูกซ่อน กรุณาเข้าสู่ระบบ

กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย

×

Lorem ipsum dolor sit amet.

X