กำลังอัปโหลดงานวิจัย...
งานวิจัย

รหัสงานวิจัย 55IT0010001
ชื่องานวิจัย (ไทย) การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาระบบงานด้วยเครื่องมือกระแสงานโจเกท กับการใช้พีเอชพี เว็บแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา: ระบบการลา
ชื่องานวิจัย (Eng) A STUDY AND COMPARISION OF SOFTWARE DEVELOPMENT BETWEEN JOGET WORKFLOW AND PHP WEB APPLICATION CASE STUDY: LEAVE SYSTEM
งานวิจัยปี 2555
ผู้วจัย อนุมาศ แสงสว่าง, พุทธินันท์ นาคสุข

บทความงานวิจัย
เนื้อหาถูกซ่อน กรุณาเข้าสู่ระบบ

กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย

×

Lorem ipsum dolor sit amet.

X