มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพระดับสูง เพื่อสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงตระหนักและพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา   และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกคณะ/สำนัก จึงมีนโยบายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นมาตรการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ได้กำหนดไว้ 

นอกจากนั้นภารกิจในการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การดำเนินการตามภารกิจทั้ง  4  ประการ  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาและดำเนินการเพื่อให้บรรลุในด้าน