รายละเอียดหลักสูตร
  เกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์
 
 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
     • หมวดศึกษาทั่วไป
     • หมวดวิชาเฉพาะ
 

 

 
 

เรียนนิติศาสตร์ดีอย่างไร

 • สังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องรู้กฎหมายด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
 • การไม่รู้กฎหมายจะตกเป็นผู้เสียเปรียบในทุกด้าน ไม่ว่าการประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • สังคมไทยมีผู้นิยมเรียนกฎหมายมากขึ้น เพราะจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อปกป้องตนเองและครอบครัว
 • เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นว่าเป็นผู้มีความรู้ทางกฎหมาย เป็นผู้มีเกียรติ น่าเชื่อถือ
 • สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายกว่าการเรียนสาขาวิชาชีพอื่น เช่น
 • เรียนบริหารธุรกิจ ต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 •  เรียนคอมพิวเตอร์ ต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • แต่ถ้าเรียนนิติศาสตร์ท่านสามารถเป็นได้ทั้งนักธุรกิจ นักบริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ได้

เหตุใดควรเรียนนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 • หลักสูตรทันสมัย รองรับการเป็นเนติบัณฑิต การสอบผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ  (เปิดติวฟรี ต่อเนื่อง ทุกปีให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบทางด้านดังกล่าว)
 • อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยฯมีประสบการณ์การทำงานทางด้านกฎหมายโดยตรง  รวมทั้งมีผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษมากมาย
 • มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแล เอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
 • มีศูนย์การเรียนรู้ทางกฎหมายเพื่อฝึกการปฏิบัติจริง เช่น
  - ศาลจำลอง
  - ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
  - รายการวิทยุชุมชน "กฎหมายนอร์ท ON-AIR”  คลื่นวิทยุ FM 97.75 MHZ
 • มีการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอกู้ยืมเงืนจาก สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • อาคารเรียน ใหม่ และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความทันสมัย หอพักใหม่ สะดวกและปลอดภัย
 • มีการสอนเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ฟรี

เรียนนิติศาสตร์สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

งานราชการ

 1. ผู้พิพากษาในศาลต่าง ๆ เช่น ศาลอาญา ศาลแพ่ง ศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลล้มละลาย ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลแขวง
 2. พนักงานอัยการ (ทนายแผ่นดิน)
 3. ตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พนักงานสอบสวนประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI )  หรือตำรวจประจำกองปราบปราม
 4. นิติกร หรือผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำหน่วยงานของรัฐ เช่นกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือนิติกรอัยการ รวมถึงนิติกรใน อบจ. อบต.  เทศบาล และนิติกรประจำศาลต่าง ๆ
งานเอกชน
 1. ที่ปรึกษากฎหมาย
 2. ทนายความ ผู้ช่วยทนายความ
 3. นิติกรในธนาคาร หริอบริษัทเอกชนต่าง ๆ
 4. พนักงานธนาคาร
 5. พนักงานบริษัทเอกชน

สุดยอดความพร้อมของหลักสูตร

 
   

ศาลจำลอง

ศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมาย


 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.