รายละเอียดหลักสูตร
 
 
 
 

 

 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) / B.P.A สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (PA)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ                         Bachelor of Public Administration Program in  Public Administration

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)                 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ. )
          (ภาษาอังกฤษ)             Bachelor of  Public  Administration
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)                 รป.บ.  (รัฐประศาสนศาสตร์ )
          (ภาษาอังกฤษ)             B. P A. (Public Administration)

วิชาเอก :  รัฐประศาสนศาสตร์  

หลักสูตรที่เปิดสอน

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ปวส. (เทียบโอน) ทั้งภาคปกติ และภาคสมบทห

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา
          ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร           4  ปีการศึกษา   หรือ 8 ภาคการศึกษาปกติ
          ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างน้อย             6  ภาคการศึกษาปกติ
          ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมาก              8  ปีการศึกษา


 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.