สาส์นจากอธิการบดี
สาส์นจากรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
สาส์นจากรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา
ภาวะผู้นำแบบองค์รวม ( Holistic Leadership) สำหรับผู้นำยุคใหม่
Current Issue in Mgt with to Strategic Management

ผู้สำเร็จการศึกษา คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตร รป.ด. (การจัดการ)

หลักสูตร รป.ม.
(การจัดการภาครัฐและเอกชน)


สถิติการเข้าชมทั้งหมด 68933 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) / M.P.A สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (PPM) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - มกราคม 2560
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ผลการสอบวัดคุณภาพ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ University of Western Syney ประเทศออสเตรเลีย
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 2 ทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลราไวย์ กองทุนออมทรัพย์อัลอสมะนะฮ์ และบริษัทสยามเนรมิตร (มหาชน) จำกัด
พล.ต.อ.ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้มาเป็นอาจารย์บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการชั้นสูงในการบริหารองค์การสมัยใหม่
สไลด์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรื่อง สถานการศึกษา ตามนโยบาย 3 ดี (3D)
การทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (Ph.D.) สาขาการจัดการ ณ.บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
การทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร รป.ม (M.P.A)สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน ณ.สวนอุตสาหกรรมกลุ่มวนชัย บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีย์ จำกัด ในเครือบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 (Orientation Posterity)


กัปตัน สิทธิเดช เหมืองสิน

น.ท.ศิลัท เหรียญมณี
   


นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุโขทัย

นายวิทยา  เชื้อสิงห์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมาตรฐาน การก่อสร้างระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 


นายอรุญ  ไชยภาษี เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ  จังหวัดปทุมธานี


นางสาวลีลาวดี  ศรีพลับ
บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองหก  จังหวัดปทุมธานี


พันโท สุพรรณ  ภูถมดี
หน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย

     
1
ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความมุ่งมั่นในการทำงานของนักบินบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
2
วิกฤตการณ์ผู้นำไทย ปัญหา - ทางออก กรณีศึกษา จากกรณีพิพาทเขาพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชา
3
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย
4
ระบบทางการเมืองไทยที่พึงปรารถนาของผู้บริหารประเทศ และประชาชน
5
ความขัดแย้งของสังคมไทย กรณีศึกษา : วันอาสาฬหบูชาและการเข้าพรรษาในสถานการณ์ความขัดแย้งและการปรองดอง
6
ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา กรณีศึกษา : ปราสาทพระวิหาร เอ็มโอยู 2543 และแผนที่
7
ผู้นำ ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยต้องการ
8
วิกฤตการณ์ผู้นำไทย ปัญหา - ทางออก กรณีศึกษา : สังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนไปหลังเหตุการณ์จากการชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลือง และกลุ่มเสื้อแดง

ผลงานวิจัยคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

1 มาตรการในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่เหมาะสม
2 การธํารงอัตลักษณ์ของชาวจีนเจนเนอเรชั่นวายในย่านไชน่าทาวน์เยาวราช
3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา : ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี
4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขาตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
5 ปัญหาการใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการเผยแพร่ภาพงานอันมีลิขสิทธิ์
  ภาพกิจกรรม / คณะ / หลักสูตร
 

สาขาวิชากา...

ไทรเกมส์ 2015

พิธีประทาน...

NBU Open House 2015

งาน 15 ปี มหา...

พิธีไหว้คร...
 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.