สำนักอธิการบดี เป็นสำนักงานที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน 2548 สำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักบริหารเนื่องจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหาร มีขอบข่ายกว้างมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างของสำนักบริหารใหม่ โดยแยกเป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหาร และสำนักอธิการบดี ทั้งนี้มีหลายงานของสำนักบริหาร คือ แผนกทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณและงานเลขานุการ ได้ย้ายมาภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักอธิการบดี ซึ่งสำนักอธิการบดีมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขปดังนี้

  • เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
  • เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับคณะและสำนักต่าง ๆ
  • การจัดประชุมผู้บริหาร, ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผู้บริหาร
  • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล, งานประชาสัมพันธ์และการตลาด, งานสารบรรณและกำกับงานบัญชี

ทั้งนี้สำนักอธิการบดีประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน คือ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบัญชี แผนกประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณและงานเลขานุการ โดยอาศัยการบริหารงานที่เป็นระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และมุ่งมั่นสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกหน่วยงาน