แนะนำหลักสูตร โดย

รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 02-9727200 ต่อ 502,503
E-mail : sowwanee.si@northbkk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรว...
รู้จักรุ่นพี่

ดร.ธนารัชต์ สมคเณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์

คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ