Search


 
 
 

ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา ในโครงการ วางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณกรรมการอำนวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทย


บริการวิชาการ การอบรมหลักสูตร "ที่ปรึกษาด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้าน ICT"


นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น เข้ารอบการประกวด Crecon'13


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดอบรม เรื่องโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเทศบาลเมืองบึงยี่โถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558


คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท เทรนนิ่ง อินโนเวชั่น จำกัด จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสร้างห้องปฏิการเครื่องบินจำลองไว้ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน


View All