Search


 
 
 

ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้ารับรางวัล "คนดีสังคมไทย" ประจำปี 2556 สาขาบริหารการศึกษา ในโครงการ วางวัลไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณกรรมการอำนวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทย
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558


จับฉลากแบ่งสายศึกโต๊ะเล็กม.นอร์ทกรุงเทพ ครั้งที่ 9


สัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ธุรกิจรุ่นใหม่ ก้าวไกล SME"


แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557


เชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ


View All