ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)


  1. การสอบข้อเขียน (ห้องเรียน 2101) วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
  2. การสอบสัมภาษณ์ (ห้องเรียน 2101 และ 2112) วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-13.00 น.
  3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 (ประกาศขึ้น Web Site NBU)
  4. รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ชำระค่าเทอม วัดตัวตัดสูท ทำบัตรนักศึกษา (บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1) วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-11.00 น.
  5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 (สถานที่และกำหนดการตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ

  • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-972-7200 ต่อ 201 เลขานุการหลักสูตรฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 1230 คน
Tag : รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท