ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทกรุงเทพวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


หลักการและเหตุผล

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยและที่สำคัญคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณะรับทราบและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนหนึ่งมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์/นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลาย กระตุ้นนักวิชาการให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะกัลยาณมิตรยังประโยชน์ทั้งนักวิจัยมือใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายอื่นๆ ในอนาคต

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  
08.00 – 08.30 น ลงทะเบียน ณ.ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม1 ชั้น3
08.30 – 09.00 น พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทกรุงเทพวิชาการ ประจำปี 2560”
กล่าวรายงานโดยประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม
กล่าวเปิดการประชุมโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
09.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด์ 4.0”  โดย  รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ          
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ )
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. นำเสนอผลงานวิชาการ (ต่อ)  

ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 7188 คน