ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ทัศนศึกษาดูงาน ณ Singapore Institute Management ประเทศสิงคโปร์


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ทัศนศึกษาดูงาน ณ Singapore Institute Management ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558 | จำนวนคนอ่าน 1521 คน